Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie


Výroční zpráva za rok 1998


Nadace SLUNÍČKO
NADACE PRO OCHRANU ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ A PODPORU OBNOVITELNÝCH ZDROJU ENERGIE


Úvod
Nadace SLUNĺČKO byla založena v r.1991 na podporu činnosti tehdy vznikajících nevládních organisací zabývajících se problémy znečištění ovzduší, ochranou přírody, úsporami energie, využitím obnovitelných zdrojů energie a pod. Financována byla a stále je převážně z prostředků pocházejících ze Švédska (The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain). Do r.1992 sídlila nadace v Praze a od listopadu 1992 sídlí v Českých Budějovicích.
V letech 1996 a 1997 a po část roku 1998 byl součástí nadace "Program energetických úspor" vedený Petrem Hlobilem, který se zaměřoval na informační a koordinační činnost zaměřenou na nevládní organizace, mezinárodní spolupráci a další programy .
Nadace SLUNĺČKO se v roce 1998 transformovala v souladu s požadavky nového zákona 227/97 Sb. Dne 11.11.1998 byla nadace zapsána do rejstříku nadací u krajského soudu v Českých Budějovicích.
V souvislosti s rozhodnutím o transformací došlo v březnu 1998 k oddělení "Programu energetických úspor" od nadace a bylo rozhodnuto o rozšíření a obměně správní rady.
Nadace má jednoho stálého zaměstnance, kterým je výkonný ředitel Karel Murtinger.


Základní údaje
Jméno : Nadace SLUNÍČKO
Adresa : U cihelny 5, 370 06 České Budějovice
IČO: 41186478
Bankovní účty:
běžný účet č. 35007-544/0600
devizový účet: 01-8596001/0300 (vedený v SEK na něj přicházejí granty ze Švédska)
termínovaný vklad: 3738-35007-544/0600 (na něm je nadační jmění)


Orgány nadace
Správní rada:
Předseda : Eva Tylová r.č.596212/0549
Členové : Dalibor Stráský (r.č. 610318/0094)
Jindřich Petrlík (r.č.611119/1625)
Jan Beránek (r.č.700111/3790)
Jiří Beranovský (680519/0557)
Výkonný ředitel : Karel Murtinger
Revizor: Dalibor Stráský
Kontaktní osoba : K.Murtinger , U cihelny 5, 370 06 Č.Budějovice tel.038/7412272,


Poslání nadace
Hlavním cílem nadace je podpora úsilí a činností vedoucích ke snížení emisí znečišťujících (lidem nebo životnímu prostředí škodlivých) látek do ovzduší, snižování spotřeby energie z fosilních paliv, snižování zátěže životního prostředí působeného dopravou či těžbou surovin a dalšími lidskými aktivitami. Je podporováno využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativy k fosilním palivům.
Podpora má formu poskytování finančních příspěvků – grantů na vybrané projekty (výstavy, vydávání publikací, studie, kampaně a pod.) nevládních organisací zabývajících se řešením výše uvedených problémů . Finanční prostředky jsou přidělovány zpravidla 1x ročně ve veřejném výběrovém řízení, kterého se může zúčastnit každá nevládní nezisková organizace mající sídlo na území ČR.

Činnost nadace v r.1998
Schůze správní rady
V r.1998 se konaly 2 schůze správní rady. Na schůzi dne 8.5. správní rada provedla výběr projektů pro podporu v r.1998. Na schůzi dne 23.9. správní rada rozhodla o pokračování činnosti ve formě nadace a o podniknutí všech potřebných kroků pro transformaci podle požadavků nového nadačního zákona. a bylo rozhodnuto o podání žádosti do konkurzu na přidělení prostředků z Nadačního investičního fondu. Současně byla zvolena pro rok 1999 nová správní rada ve složení:
Dalibor Stráský, Zuzana Drhová, Karel Jech , Aleš Máchal, Jan Piňos, Marek Šálek , Michaela Valentová, Mojmír Vlašín, Jiří Zeman a jako revizor: Miroslav Šuta.

Finance
Od dne registrace podle zákona o nadacích má nadace SLUNĺČKO nadační jmění ve výši 500000Kč.
Ze Švédska od "Swedish NGO Secretariat for Acid Rain" obdržela Nadace SLUNÍČKO částku 675215 Kč.
Celkové výdaje na vlastní činnost nadace podle účetní uzávěrky činily 343193 Kč a překračují tedy stanovený roční limit ( 40% z nadačního jmění t.j. 200000Kč). Bylo to způsobeno tím, že bylo nutno použít část peněz na zvýšení nadačního jmění na požadovaných 500000Kč a také byly zvýšené náklady na účetnictví (přechod na podvojné účetnictví a audity za r. 1996 a 1997). V době, kdy správní rada schvalovala pravidlo pro omezení nákladů na vlastní činnost jsme nepředpokládali, že toto pravidlo se bude aplikovat na i na r. 1998 (registrace nadace proběhla téměř na konci roku). V každém případě tyto výdaje byly nezbytně nutné pro zajištění registrace nadace v souladu se zákonem 227/97 Sb.
Převážná část příjmů pocházela z grantů od "Swedish NGO Secretariat on Acid Rain".

Audit
Účetnictví Nadace SLUNÍČKO bylo v souladu s požadavkem zákona podrobeno finančnímu auditu k ověření roční účetní uzávěrky. Audit byl proveden firmou BNS v.o.s. Praha.
Výsledek auditu zní "schváleno s výhradou". Auditor měl celkem 3 výhrady
: 1. Nadace porušila ustanovení §23 zákona 227/97 Sb tím, že zůstatek zvláštního účtu, který má sloužit k uložení peněžních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění (500000Kč) tvoří i peněžní prostředky, které součástí nadační jmění nejsou. Zůstatek účtu k 31.12.1998 je 528000Kč. Toto nedopatření vzniklo tím, že na účet byl převedeny finanční prostředky ze státních dluhopisů splatných v listopadu 1998 včetně jejich výnosu. Tato chyba byla již napravena.
2. Nadace nevypracovala do 31.5. výroční zprávu, čímž porušila ustanovení zákona 227/97 Sb a čl. 12 Statutu Nadace SLUNÍČKO. Vzhledem k určitým potížím s účetním oddělením Programu energetických úspor se nepodařilo do 31.5. udělat účetní uzávěrku a audit, což jsou nutné podklady pro výroční zprávu.
3. Nadace nedodržela pravidlo pro omezení nákladů souvisících se správou nadace uvedené v čl. 11. Statutu Nadace SLUNÍČKO. Celkové roční náklady , které mohly činit maximálně 40% nadačního jmění podle stavu k 31.12. 98. byly překročeny o 143193 Kč.
Důvody vedoucí k tomuto překročení nákladů byly uvedeny výše.


Přehled příjmů a výdajů nadace v r.1998
Výnosy
Tržby z prodeje služeb 9351.00
Připsané úroky z BÚ 7173.06
Kursové zisky 1062.45
Ostatní finanční výnosy a haléř.vyrovnání 3.00
Přijaté příspěvky od soukromníků 241793.36
Granty 1328540.28
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 222800.00
Přijaté úroky z TV 19115.70
Výnosy celkem 1829838.85
Náklady
Spotřeba kancelářského materiálu 7022,60
Spotřeba drobného majetku 4099,00
Spotřeba energie 545,00
Služby 132991,07
Telefonní poplatky 24056,90
Nájemné 28700,00
Cestovní náhrady 29043,40
Hrubé mzdy 48641,00
Náklady na sociální pojištění 17048,00
Daně a poplatky 78,00
Odpisy nehmotného a hmotného inv. maj. 19745,00
Kursové ztráty 27159,67
Bankovní poplatky 4063,61
Prodané cenné papíry a vklady 200000,00
Poskytnuté příspěvky 1910971,92
Náklady celkem 2454165.17
Hospodářský výsledek -624326,32


Granty
a/ granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení
Nadace SLUNĺČKO v roce 1998 poskytla ve veřejném výběrovém řízení finanční podporu – granty v úhrné výši 235500 Kč celkem 11 organizacím.

Souhrná tabulka projektů, které obdržely od nadace SLUNÍČKO granty v r.1998

#

Název

Organizace

IČO

Místo

přidělené peníze

3

Atlas alternativních zdrojů energií v regionu jižních Čech

CALLA

62536761

Č.Budějovice

25000

6

Změna klimatu- globální oteplování

Děti Země Litoměřice

62771345

Litoměřice

16000

10

Úspory energie v malé obci v Pošumaví

Děti Země Bohumilice

62542290

Čkyně

25000

12

Doprava dnes a zítra (Ekologická výchova na Plzeňskýchškolách)

Děti Země Plzeň

64355527

Plzeň

24500

17

Brněnská přehrada pro rekreaci nebo pro dálnici R43?

Děti Země Brno

67010041

Brno

12500

18

Den bez aut 1998

Děti Země Brno- doprava

67010041

Brno

24000

21

Aktivity Koalice za záchranu železnic"

Hnutí DUHA Praha

60165162

Praha

25000

22

Letní tábor u Temelína a úspory energie

Centrum Hnutí DUHA

15547779

Brno

21000

24

Kampaň za prosazení šetrných forem dopravy v ČR

Sdružení za šetrnou dopravu do

66288860

Teplice n.Metují

25000

27

Příroda nebo asfalt?

Nezávislé sociálně ekologické hnutí

65338189

Brno

12500

28

CHRPA" Energie a trvale udržitelný rozvoj obcí na Pardubicku

Česká ekologická společnost

64243117

Čepí 21

25000

11 projektů

235500

Podrobnější údaje o podpořených projektech
č.3 Atlas alternativních zdrojů energií v regionu jižních Čech
CALLA, České Budějovice
Cílem projektu bylo zmapovat jak vypadá praktické využívání obnovitelných zdrojů energie v regionu jižních Čech. Výstupem je brožura (68 stran A4) vydaná v 500 výtiscích, která obsahuje seznam instalací obnovitelných zdrojů energie (malé vodní elektrárny,větrné elektrárny, solární kolektory, biomasa, bioplyn). Uvedena je i orientační mapka a fotografie jednotlivých instalací.
Brožura se ihned po svém vydání setkala s velkým zájmem a v současné době je již rozebraná.
V plánu je aktualisace brožury a uvažuje se i o publikování těchto informací na Internetu.
Celý grant od nadace SLUNÍČKO (25000Kč) byl využit na úhradu nákladů na tisk.

č.6 Změna klimatu- globální oteplování
Děti Země Litoměřice
Hlavním cílem projektu bylo opravit, aktualisovat a posléze využívat dříve pořízenou putovní výstavu ukazující široké veřejnosti riziko globálních klimatických změn a jejich spojení s nadměrným využíváním fosilních paliv. Výstava byla postupně instalována v několika školách (Štětí, Lovosice, Litoměřice) a také byla použita při prezentaci nevládních organisací v Litoměřicích v únoru 1998.
Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

plat koordinátora 12000Kč
kancelářský materiál materiál 463
telefon 738
služby komunikačního centra 2000
tisk letáčků 1050
celkem 16251Kč

č.10 Úspory energie v malé obci v Pošumaví
Děti Země Bohumilice
Projekt je pokračováním činnosti z minulých let a má několik paralelních částí; činnost Energetického informačního centra, přednášky pro školy a projektová příprava na výstavbu zimní zahrady.

Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

mzdy 5684 Kč
Plány na zimní zahradu 3081
Technické konzultace 6000
Tisk 5522
Materiál 4713
celkem 25000 Kč

č. 12 Doprava dnes a zítra (Ekolog.vých. na Plz.školách)
Děti Země Plzeň
Cílem projektu bylo vtáhnutí dětí a mladých lidi (žáci a studenti základních a středních škol, učni SOU) do dopravní problematiky v Plzni. Šlo např. o programy s názvy jako Co nás stojí auta ?Proč používat hromadnou dopravu ? Chtělo by to kolo! a pod.
Z reakcí dětí i studentů vyplývá, že cíle projektu se podařilo naplnit t.j. podařilo se vyprovokovat většinu dětí a studentů k tomu, aby o dopravní problematice diskutovali a přemýšleli . Současně s tím se pedagogové základních a středních škol a odborných učilišť seznamovali s alternativními výchovnými metodami.Většina zúčastněných pedagogů výukové programy ocenila; zájem projevil i Školský úřad pro Plzeň - město.
Počet uskutečněných výukových programů byl 225, počet studentů SŠ cca 250, pedagogických pracovníků 27, počet připravených " dopravních" programů 3 a počet připravených informačních panelů 4.
Pro veřejnost byly uspořádány akce" Naše rodina na kole" (výtvarná soutěž), "Rallye královny Koloběžky", "Den bez aut".

Poskytnuté prostředky od Nadace SLUNÍČKO, ve výši 24.500Kč byly využity na úhradu části nákladů na mzdu pracovníka.

č.17. Brněnská přehrada pro rekreaci nebo pro dálnici R43?
Děti Země Brno
Děti Země zorganizovali výstavu s výše uvedeným názvem, která informuje občany o současných problémech s dopravou a s postojem k plánované silnici, která má přetínat část Brna v blízkosti přehrady a interferovat s její rekreační funkcí. Výstava byla vystavena od 20.10. do 13.11. ve foyer divadla společně s podobnou německou expozicí. Průměrný počet návštěvníků byl 450 lidí za den.
Grant od Nadace SLUNÍČKO ve výši 12500Kč byl využit na odměnu pro koordinátora a na krytí části materiálových nákladů.

č.18. Den bez aut 1998
Děti Země, Brno
tento projekt se opakuje již šestým rokem; moto kampaně r.1998 bylo "Pro zdravý život ve městech". V tomto roce se aktivity roztáhly na více dnů, probíhaly v řadě měst (zúčastnilo se 46 nevládních organizací v 18 městech), často s účastí lokálních zastupitelů a akce se těšily značnému zájmu médií (bylo publikováno 90 článků).

Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

Plat koordinátora 8000 Kč
Doprava lidí a materiálu 4575
Část nájemného za kancelář 3000
Spojové poplatky 3786
Drobný kancelářský materiál 4392
Reklama 247
celkem 24000Kč

č. 21 Aktivity Koalice za záchranu železnic
Hnutí DUHA Praha
Hlavní cíl projektu t.j. záchrana regionální tratě byl splněn (i když to nebylo jen zásluhou "Koalice". V rámci projektu probíhaly následující aktivity:

Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

telekommunikační poplatky 9000 Kč
tisk a kopírování 1000
nájemné 5000
celkem 15000

Zbývajících 10000 Kč bude využito v r. 1999 (projekt ještě pokračuje)

č. 22 Letní tábor u Temelína a úspory energie
Hnutí DUHA, Brno
Tento projekt je součástí dlouhodobé kampaně zaměřené na přehodnocení projektu výstavby jaderné elektrárny Temelín. Program tábora byl rozdělen na tematické dny

Dále proběhly různé semináře a workshopy a happeningy (např. "peníze v betonu").
Účastníci též absolvovali školení v zatěsňování oken ve školních budovách v blízkosti tábora.

Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

material 2600
tisk, kopírování, cestovné 4388
voda 7900
telefon 2043
reklama 1000
ostatní 3069
celkem 21000 Kč

č.24 Kampaň za prosazení šetrných forem dopravy v ČR
Sdružení za šetrnou dopravu, Teplice n. Metují
Cílem projektu bylo přimět odpovědné orgány státní správy k přehodnocení plánovaného projektu dálnice D11 .
Výstupy projektu jsou následující:

Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

knihy 258
poštovné 227
kancelářský materiál 446
cestovní výdaje 226
mzdy 2793
celkem 3950 Kč

Projekt pokračuje i v r. 1999

č.27 Příroda nebo asfalt?
Nezávislé sociálně ekologické hnutí
Cílem projektu je pomoc veřejnosti k širšímu a hlubšímu zapojení veřejnosti do procesu EIA s souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R43.
Byla realisována řada aktivit:

Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

rozvoz infor.materiálů 1998 Kč
fotopráce 166
poštovné 840
kopírování a tisk 158
megafon 5708
kancel.material 1230
knihy a časopisy 116
nájemné 2492
celkem 12708 Kč

č.28 CHRPA" Energie a trvale udržitelný rozvoj obcí na Pardubicku
Č.E.S- Česká ekologická společnost
Cílem projektu bylo ukázat občanům praktické možnosti úspor energie v domech. V rámci projektu, ve spolupráci s dalšími organizacemi, byla připravena k vydání brožura "Jak žít ve shodě s přírodou",která uvádí jednoduché možnosti pro úspory energie v domácnosti. Byla distribuována do zhruba 400 domácností, 115 obcí na Pardubicku a je nabízena i dalším občanským sdružením. Pro místní občany byla v září uspořádána přednáška o zateplování střech, v budově obecního úřadu (kde je i knihovna, ordinace a kadeřnictví) byla instalována stálá expozice informačních letáčků o úsporách energie a alternativních zdrojů.
V mateřské školce byla v rámci projektu zateplena střecha a optimalizována regulace vytápění; předpokládaná roční úspora energie je zhruba 14 MWh.

Grant od Nadace SLUNÍČKO byl využit následujícím způsobem:

výroba informačních panelů 3486 Kč
příprava podkladů o odpadech 5500
příprava podkladů o energii 5500
grafická příprava 2000
překlad 4835
cestovné 2500
ostatní 1179
celkem 25000Kč


b/ Finanční podpora Programu energetických úspor

V souvislosti s oddělením Programu energetických úspor od nadace SLUNÍČKO a podle požadavku donora (Swedish NGO Secretariat for Acid Rain) obdržel Program energetických úspor finanční prostředky v celkové výši 1675471,92 Kč


V Českých Budějovicích dne 15.12.1999

Karel Murtinger       
(výkonný ředitel)      


   střešní stránka