Nadace SLUNÍČKO

NADACE PRO OCHRANU ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ A PODPORU OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Výroční zpráva za rok 2002

Úvod

Nadace SLUNĺČKO byla založena v r. 1991 na podporu činnosti tehdy vznikajících nevládních organizací zabývajících se problémy znečištění ovzduší, ochranou přírody, úsporami energie, využitím obnovitelných zdrojů energie a pod. Financována byla a stále je převážně z prostředků pocházejících ze Švédska (The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain). Do r. 1992 sídlila nadace v Praze a od listopadu 1992 sídlí v Českých Budějovicích. V letech 1996 a 1997 a po část roku 1998 byl součástí nadace "Program energetických úspor" vedený Petrem Hlobilem, který se zaměřoval na informační a koordinační činnost zaměřenou na nevládní organizace, mezinárodní spolupráci a další programy . Nadace SLUNĺČKO se v roce 1998 transformovala v souladu s požadavky nového zákona 227/97 Sb. Dne 11. 11. 1998 byla nadace zapsána do rejstříku nadací u krajského soudu v Českých Budějovicích. Nadace měla v roce 2002 jednoho stálého zaměstnance (pracoval formou dodávky služeb), kterým byl výkonný ředitel Mgr. Pavel Činčera.

 

Základní údaje

Jméno : Nadace SLUNÍČKO

Adresa : c/o BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7

IČO: 41186478

Bankovní účty:

běžný účet č. 35007-544/0600

termínovaný vklad: 3738-35007-544/0600 (nadační jmění)

URL: http://www.slunicko.ecn.cz

 

Orgány nadace

Správní rada:

Předseda : ing. Dalibor Stráský

Členové : Mgr. Václav Bratrych, ing. Zuzana Drhová, Mgr. Tomáš Gremlica, ing. Karel Jech, ing. Zdeněk Tauš, Michaela Valentová, ing. Miroslav Votápek, ing. Jiří Zeman.

Výkonný ředitel: Mgr. Pavel Činčera

Revizor: Mgr. Karel Murtinger

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Činčera, BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7, tel.: 233381546, email: pavel.cincera@ecn.cz nebo slunicko@ecn.cz).

 


Poslání nadace

Hlavním cílem nadace je podpora úsilí a činností vedoucích ke snížení emisí znečišťujících (lidem nebo životnímu prostředí škodlivých) látek do ovzduší, snižování spotřeby energie z fosilních paliv, snižování zátěže životního prostředí působeného dopravou či těžbou surovin a dalšími lidskými aktivitami. Nadace podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativy k fosilním palivům.

Podpora má formu poskytování finančních příspěvků – grantů na vybrané projekty (výstavy, vydávání publikací, studie, kampaně a pod.) nevládních organizací zabývajících se řešením výše uvedených problémů. Finanční prostředky jsou přidělovány zpravidla 1x ročně ve veřejném výběrovém řízení, kterého se může zúčastnit každá nevládní nezisková organizace mající sídlo na území ČR.

 

 

Činnost nadace v r. 2002

Schůze správní rady

V r. 2002 .proběhly 3 jednání Správní rady nadace.

V lednu (24.1.) Správní rada schválila dva nové členy Správní rady ing. Zdeňka Tauše a ing. Miroslava Votápka. V květnu Správní rada souhlasila s návrhem na vypořádání hospodářského zůstatku. (Správní rada Nadace Sluníčko na svém zasedání ze dne 7.května 2002 schválila převedení hospodářského výsledku roku 2000 ve výši 47428,30 Kč a roku 2001 ve výši 11 380,53 na účet Rezervního fondu.) V červnu (26.6.) Správní rada rozhodla o vybrání projektů k podpoře. Dále upřesnila priority nadace na příští rok: energetika a doprava.

 

Finance

Od dne registrace podle zákona o nadacích má nadace SLUNĺČKO nadační jmění ve výši 500 000,-Kč.

 

Audit

Jako výsledek ověření vydal auditor, ing. Miroslav Brabec dekret KA č. 1510, k roční účetní závěrce nadace k 31.12. 2002 následující doložku:

"Roční účetní závěrku k 31.12. 2002 Nadace Sluníčko schvaluji bez výhrad."

Odůvodnění:

Účetnictví a roční závěrka odpovídají dle našeho ověření ve všech podstatných aspektech zákonným předpisům. Roční účetní závěrka je sestavena dle zásad řádného vedení účetnictví a věrně zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci nadace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ostatními předpisy souvisejícími.

 


 

Přehled příjmů a výdajů nadace v r. 2002

Výnosy

Čerpání grantu od The Swedish NGO na provoz Nadace Sluníčko

172135

Úroky z BU

770

Úroky z TV

11853

Výnosy celkem

184758

Granty

Nevyčerpáno z minulých let

58809

Přijaté granty od The Swedish NGO

657850

Vratka poskytnutého grantu

3862

Granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení

-215930

Grant pro Centrum pro dopravu a energetiku

-329000

Čerpání grantů na provoz Nadace Sluníčko

-172135

Zůstatek do roku 2003

3456

Náklady na činnost nadace Sluníčko

Služby - Pavel Činčera

78600

Služby –ostatní

58679

Nájemné vč. poplatků a telefonních poplatků

30305

Cestovní náhrady

858

Bankovní poplatky

3693

Celkem

172135

 

 

 

 


Granty

a/ granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení

 

Grant č. 5/02

Přes ulici bezpečně, Nesehnutí Brno

Celkové náklady: 122 500 Kč, Grant: 35 000 Kč

Cílem projektu bylo omezit rušení přechodů pro chodce v Brně a zvýšit jejich bezpečnost.

Součástí projektu bylo vytištění a distribuce 10tisíc kusů letáku, aktivity v tisku, kampaň ke Dni Země, diskuse s politickými stranami (Fórum kandidátů), setkání dopravních odborníků na semináři "Bezpečnost chodců v městském provozu", odborný materiál k problematice a jednání s úřady veřejné správy. Rušení přechodů se podařilo zastavit, dále se připravuje koncepční materiál k problematice.

 

Grant č. 31/02

Dopravní kocept pro Jeseníky, Přátelé Jeseníků - Sojka

Celkové náklady 170 000 Kč, Grant 35 000 Kč

Cílem projektu bylo vytvoření a propagace trvale udržitelného konceptu dopravy na území CHKO Jeseníky.

Součástí projektu byl rozsáhlý sběr informací v terénu a z územně plánovací dokumentace. Na základě sběru informací byl vypracován koncept návrhu úpravy stávající sítě silnic a železnic, který byl projednán s veřejnou správou. Koncept byl zpracován do podoby CD. Diskuse o konceptu a jeho případné realizaci stále probíhají. Dosavadním výsledkem byla změna územního plánu města Jeseník (změna umístění hypermarketu s parkovištěm, který měl být realizován na úkor autobusového nádraží).

 

Grant č. 35/02

Manuál pro zájemce o využívání obnovitelných zdrojů energie, Hnutí Duha - Přátelé Země ČR

Celkové náklady 115 000 Kč, Grant: 35 000 Kč

Text příručky byl sestaven během léta a podzimu 2002. Příručka je rozčleněna na obecný úvod a dvě praktické části. Úvod shrnuje současný stav a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů v České republice. První část se zabývá možnostmi využívání obnovitelných zdrojů v domácnostech. Obsahuje tři kapitoly, z nichž se každá věnuje jednomu konkrétnímu technickému: systémům se slunečními kolektory na ohřev vody, malým větrným elektrárnám a kotlům na spalování biomasy. Druhá část je určena představitelům obcí. Dočtou se zde o možnostech energetického hospodaření v obcích, podrobně? je rozebrán postup při výstavbě? výtopny na spalování biomasy. Příručka vyšla na konci prosince v nákladu 600 kusů. V lednu byla příručka nabídnuta knihovnám, ekologickým poradnám a ekovýchovným střediskem a podle jejich zájmu rozesílána v požadovaném počtu kusů (maximálně 10). V únoru došlo k distribuci příručky na stavební úřady.

Publikace byla zaslána k recenzi do ekologických a spotřebitelských časopisů, recenze by měly být otištěny v připravovaných číslech. Na mediální prezentaci a přípravu tiskové konference pracujeme v současné době.

Elektronická verze je k dispozici na Internetu www.hnutiduha.cz/aktivity/energetika/oze.html.

 

 

 

Grant č. 30/02

Energeticke plodiny a my, Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře

Celkové náklady: 6 600 Kč, Grant: 5 930 Kč

Cílem projektu "Energetické plodiny a my" bylo vytvoření trvalé skupiny energetických plodin v botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ v Táboře a možnost jejich názorné ukázky a prezentace široké veřejnosti nejenom z řad studentů a obyvatel táborska, ale i z jiných míst ČR. Bylo vysazeno 27 druhů energetických plodin a plánuje se rozšíření na 32. Realizace proběhla ve spolupráci s Výzkumným ústavem v Průhonicích. Expozice je umístěna na ploše 18 x 1,5 m a je doplněna popisky plodin a informační cedulí. Součástí projektu je i informační leták pro návštěvníky.

 

Grant č. 38/02

Veřejná a osvětová kampaň "Čistá energie", Hnutí Duha - Přátelé Země ČR

Celkové náklady: 101 000 Kč, Grant: 35 000 Kč

Kampaň "Čistá energie" Hnutí Duha zahájilo s cílem přesvědčit dodavatele elektrické energie, aby podle zahraničního vzoru svým zákazníkům nabízeli elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Aktivity jsme vyvíjeli ve dvou směrech. V prvním případě byla terčem kampaně společnost ČEZ, která jako dominantní výrobce elektřiny a významný akcionář distribučních společností může při zavádění nabídky šetrné energie sehrát rozhodující roli. Hnutí Duha vydalo korespondenční lístky, které umožňovaly široké veřejnosti požádat ČEZ o zařazení ekologicky čisté elektřiny mezi své produkty. Lístky byly distribuovány prostřednictvím ekologických časopisů. Součástí projektu bylo i přímé oslovení ČEZu a distribučních společností, happeningová akce u povrchového dolu v sev. Čechách a u sídla ČEZ a mediální kampaň.

 

Grant č. 19/02

Bělá a Slunce, Společnost Renata

Celkové náklady: 239 000 Kč, Grant: 35 000 Kč

Cílem projektu je instalace solárního topného systému v areálu ekocentra Renata a propagace využití obnovitelných zdrojů energie.

Během roku 2002 proběhla projektová příprava a nakoupení materiálu. Technická realizace byla odložena na rok 2003, kdy se plánuje také slavnostní otevření ekocentra. Závěrečné vyhodnocení projektu proběhne v roce 2003.

 

Grant č. 16/02

Sluneční energie pro veřejnost, Ekocentrum ZO ČSOP Radnice

Celkové náklady: 47 000 Kč, Grant 35 000 Kč

Cílem projektu byla propagace alternativních zdrojů energie prostřednictvím Ekocentra ZOČSOP Radnice. Osvěta cílená na veřejnou správu a žáky severního Plzeňska a realizace demonstračního projektu.

Propagace byla realizována prostřednictvím trvalé výstavy v ekocentru, besed se zástupci samosprávy a v rámci akcí s dětmi, které ekocentrum realizovalo. Realizace demonstračního projektu byla odložena z technických důvodů na rok 2003. Závěrečné vyhodnocení projektu proběhne v roce 2003.

 

 

 

 

 

 

b/ Grant přidělený přímo na podporu Centra pro dopravu a energetiku

Centrum pro dopravu a energetiku je organizace, která pokračuje v činnosti Programu energetických úspor, který byl až do roku 1998 součástí Nadace Sluníčko. Tato organizace je podporována přímým grantem Nadace Sluníčko na přání The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain.

Grant: 161 000 Kč

Centrum pokračovalo ve svých aktivitách v oblasti dopravy a energetiky.

Stručný přehled aktivit:

 

Zpracoval: Pavel Činčera, 29.5. 2003

 


   střešní stránka