Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Nadace SLUNÍČKO

NADACE PRO OCHRANU ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ A PODPORU

OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Výroční zpráva za rok 2003

Úvod

Nadace SLUNĺČKO byla založena v r. 1991 na podporu činnosti tehdy vznikajících nevládních organizací zabývajících se problémy znečištění ovzduší, ochranou přírody, úsporami energie, využitím obnovitelných zdrojů energie a pod. Financována byla a stále je převážně z prostředků pocházejících ze Švédska (The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain).

Do r. 1992 sídlila nadace v Praze a od listopadu 1992 sídlí v Českých Budějovicích.

V letech 1996 a 1997 a po část roku 1998 byl součástí nadace Program energetických úspor vedený Petrem Hlobilem, který se zaměřoval na informační a koordinační činnost zaměřenou na nevládní organizace, mezinárodní spolupráci a další programy .

Nadace SLUNĺČKO se v roce 1998 transformovala v souladu s požadavky nového zákona 227/97 Sb. Dne 11. 11. 1998 byla nadace zapsána do rejstříku nadací u krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nadace měla v roce 2003 jednoho stálého pracovníka (pracoval formou dodávky služeb), kterým byl výkonný ředitel Mgr. Pavel Činčera.

 

Základní údaje

Jméno : Nadace SLUNÍČKO

Adresa : c/o BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7

IČO: 41186478

Bankovní účty:

běžný účet č. 35007-544/0600

termínovaný vklad: 3738-35007-544/0600 (nadační jmění)

URL: http://www.slunicko.ecn.cz

 

Orgány nadace

Správní rada:

edseda : ing. Dalibor Stráský

Členové : Mgr. Václav Bratrych, ing. Zuzana Drhová, Mgr. Tomáš Gremlica, ing. Karel Jech, ing. Zdeněk Tauš, Michaela Valentová, ing. Miroslav Votápek, ing. Jiří Zeman.

Výkonný ředitel : Mgr. Pavel Činčera

Revizor: Mgr. Karel Murtinger

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Činčera, BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7, tel.: 233381546,

email: pavel.cincera@ecn.cz nebo slunicko@ecn.cz.

 

Poslání nadace

Hlavním cílem nadace je podpora úsilí a činností vedoucích ke snížení emisí znečišťujících (lidem nebo životnímu prostředí škodlivých) látek do ovzduší, snižování spotřeby energie z fosilních paliv, snižování zátěže životního prostředí působeného dopravou či těžbou surovin a dalšími lidskými aktivitami. Nadace podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativy k fosilním palivům.

Podpora má formu poskytování finančních příspěvků – grantů na vybrané projekty (výstavy, vydávání publikací, studie, kampaně a pod.) nevládních organizací zabývajících se řešením výše uvedených problémů. Finanční prostředky jsou přidělovány zpravidla 1x ročně ve veřejném výběrovém řízení, kterého se může zúčastnit každá nevládní nezisková organizace mající sídlo na území ČR.

 

Činnost nadace v r. 2003

Schůze správní rady

V r. 2003 .proběhly 2 jednání Správní rady nadace.

V dubnu (16.4.) Správní rada souhlasila s návrhem na vypořádání hospodářského zůstatku (Správní rada Nadace Sluníčko na svém zasedání dne 16.4.2004 schválila převod výsledku hospodaření roku 2003 ve výši 6452,27 Kč na Fond organizace.) V červenci (14.7.) Správní rada rozhodla o vybrání projektů k podpoře, schválila rozpočet na další období, souhlasila s návrhem na propagaci nadace a vzala na vědomí postup v rámci výběrového řízení na podporu regionálních a oborových nadací.

Výběrové řízení na podporu regionálních a oborových nadací

Tohoto výběrového řízení se Nadace Sluníčko v roce 2003 účastnila s cílem získat příspěvek do svého nadačního jmění. Jednalo se o cyklus seminářů a sérii zpracovávaných zpráv o činnosti a plánech nadace. Zajišťoval ředitel s pomocí členů správní rady.

Základní jmění

Od dne registrace podle zákona o nadacích má nadace SLUNĺČKO nadační jmění ve výši:

500 000,-Kč.

Audit

Jako výsledek ověření vydal auditor BNS, v.o.s. osvědčení KA č. 264, ing. Miroslav Brabec dekret KA č. 1510, k roční účetní závěrce nadace k 31.12. 2003 následující doložku:

Roční účetní závěrku k 31.12. 2003 Nadace Sluníčko schvaluji bez výhrad.

Odůvodnění:

Účetnictví a roční závěrka odpovídají dle našeho ověření ve všech podstatných aspektech zákonným předpisům. Roční účetní závěrka je sestavena dle zásad řádného vedení účetnictví a věrně zobrazuje majetek, závazky a finanční situaci nadace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ostatními předpisy souvisejícími.

 

 

 

Přehled příjmů a výdajů nadace v r. 2003

Výnosy

Čerpání grantu od The Swedish NGO na provoz Nadace Sluníčko

130 635,40

Úroky z BU

148,17

Úroky z TV

6 304,10

Výnosy celkem

137 087,67

Granty

Nevyčerpáno z minulých let

3 456,03

Přijaté granty od The Swedish NGO

336 200,00

Přijaté granty od Nadace pro životní prostředí

42 180,04

Dar – Jihomoravská plynárenská

20 000,00

Vratka poskytnutého grantu

0,00

Granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení

140 000,00

Grant pro Centrum pro dopravu a energetiku

100 800,00

Čerpání grantů na provoz Nadace Sluníčko

130 635,40

Zůstatek do roku 2003

30 400,67

Náklady na činnost nadace Sluníčko

Služby - Pavel Činčera

79 222,00

Služby –ostatní

35 737,50

Nájemné vč. poplatků a telefonních poplatků

10 000,00

Cestovní náhrady

2 000,00

Kancelářské potřeby a ostatní materiál

1 510,00

Haléřová vyrovnání

0,40

Bankovní poplatky

2 050,50

Ostatní mim.náklady – zúčtování přeplatku ZP, SP

115,00

Celkem

130 635,40

 

 

 

Udělené granty

a/ granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení

Projekt 1/03

Název projektu: Park od školy ke škole

Realizátor: Arnika Děčín

Grant: 35 000 Kč

První brigáda se uskutečnila ještě před samotným zahájením projektu "Park od školy ke škole". Studenti se rozhodli, že místo před svojí školou prozatím zkrášlí sadbou květin, proto oslovili studenty z okolních škol ke spolupráci na pořádání brigády. Termín byl určen na 10.5. 2003. Společně se studenty z okolních škol jsme se sešli v sobotu 10. května v dopoledních hodinách. Zde jsme společně vysázeli dva záhony okrasných květin a očistili bustu J.A.Komenského, dominující prostoru náměstí.

Projekt jsme oficiálně zahájili schůzkou k přípravě plánovacího setkání (Utváření místa) ještě v době prázdnin 15. července. Rozhodli jsme se zapojit do řešení prostranství a dopravní situace studenty okolních škol a také občany, kteří bydlí v blízkém okolí Komenského náměstí. 3. září jsme společně s mluvčím studentské iniciativy Martinem Chloubou navštívili zástupce vedoucí odboru dopravy pana Jaroslava Antona. Seznámili jsme ho s projektem a naším cílem změnit Komenského náměstí v park. Zároveň jsme ho předběžně upozornili na připravovanou besedu s veřejností. Slíbil nám, že na besedu připraví materiály týkající se budoucích změn v lokalitě Komenského náměstí.

Po prázdninách 5. září proběhla schůzka, na které jsme ostatní studenty seznámili s výsledkem jednání s panem Antonem. Termín plánovací besedy se blížil, a tak jsme začali s její přípravou. Studenti se rozdělili do dvou skupin - mediální a výkonná. Mediální skupina měla za úkol s pomocí mluvčího iniciativy Martina Chlouby vymyslet plakáty a pozvánky ve formě letáčků a připravit tiskovou zprávu pro média. Výkonná skupina měla tyto materiály roznést do okolních škol, úřadů, obchodů a roznést je obyvatelům náměstí. Týden před konáním besedy roznesla výkonná skupina plakátky zvoucí na akci do okolních škol a malé letáčky (150 ks) vhazovali obyvatelům přímo do jejich schránek. Počasí nám přálo, a tak se plánovací setkání s názvem Beseda o budoucí podobě "Komenčáku" mohla uskutečnit přímo na prostranství před gymnáziem. Zde jsme z vypůjčených školních lavic a židlí připravili jednoduché zázemí pro diskusi. Nechyběl zde panel s mapkou návrhu řešení dopravy na Komenského nám., který studenti vytvořili společně s dopravním inženýrem Zbyňkem Laubem při předešlých dopravních seminářích. Smyslem setkání, pořádaného venku před školami, bylo sejít se s občany a představiteli městského úřadu přímo na místě, které studenti chtějí vylepšit. Pozvání na plánovací besedu přijali tři zástupci Městského úřadu. Za odbor dopravy se dostavila vedoucí Bc. Jana Kohoutová a její zástupce Jaroslav Anton a z odboru rozvoje Ing. Martina Štajnerová. Mluvčí studentů M. Chlouba nejprve představil přítomným projekt a vysvětlil důvod, proč chtějí náměstí změnit v park. Svůj výklad doplnil mapkou situace, kterou ve formátu A4 na začátku setkání dostali všichni účastníci besedy. Po této prezentaci vyzval zástupce města, aby přítomné seznámili s dopravními opatřeními, které město připravuje v této lokalitě. Slovo si vzal J.Anton z odboru dopravy, který představil záměr vytvořit z Hudečkovy ulice jednosměrku a parkovací místa ponechat pouze na jedné straně. Ke zvýšení bezpečnosti chodců by mělo přispět také umístění betonového prahu na začátku této ulice. Zrušená parkovací místa by se přesunula například do ulice Sládkova, kde se uvažuje o zjednosměrnění a nebo na parkoviště u Sportovní haly Maroldova. J. Anton z odboru dopravy uvedl, že navržené úpravy dopravního zklidnění by se měly začít realizovat již v příštím roce. Následovala diskuse, kde jeden z občanů navrhnul v rámci zlepšení bezpečnosti dětí při docházce do škol umístit u ZŠ Komenského zastávku pro autobus, který v současné době projíždí zatím obousměrnou Sládkovou ulicí. Vzhledem k tomu, že spousta žáků a studentů nastupuje ráno v Podmoklech, mohl by se tento spoj stát jakýmsi "školním autobusem". Po tomto příspěvku si vzala slovo vedoucí J. Kohoutová a uvedla, že je to dobrý nápad, a že se to pokusí projednat s Dopravním podnikem města Děčína. Tímto příspěvkem bylo setkání zakončeno.

Další představení projektu veřejnosti proběhlo v rámci akce Děčínský den mobility 20. září na Masarykově náměstí. Tato akce proběhla společně s dalšími neziskovými sdruženími, která zde měla možnost prezentovat svou činnost nebo projekty. Iniciativa park od školy ke škole zde měla vystaveny dva panely s mapkou navrhovaných opatření a textem doplněným fotografiemi z akcí. Během dne zde prošlo cca. 200 občanů.

Aby studenti ukázali, že to s přeměnou prostoru před svojí školou (Komenského náměstí) myslí vážně, uspořádali další brigádu, tentokrát na sázení stromů. Sázení stromů se připravovalo ve spolupráci s Městským Úřadem v Děčíně a 10. listopadu se uskutečnila schůzka s Evou Hrodkovou z odboru životního prostředí. Na této schůzce jsme společně vybírali, jaké stromy by byly v tomto prostoru nejvhodnější. Nakonec jsme vybrali okrasné jabloně a společně přesně vymezili prostor, ve kterém stromy vysadíme. Studenti následně zhotovili pozvánky na brigádu ve formě plakátů a roznesli je do okolních škol. Na své škole (gymnázium) ještě vyhlásili informaci o sázení stromů školním rozhlasem.

Studenti společně s obyvateli náměstí vysadili 22. listopadu na travnaté ploše před školou dvě okrasné jabloně. Stromy jsme získali v rámci veřejné sbírky Nadace VIA "Adoptujte strom".

Po realizaci plánovaných dopravních opatření a dalších úprav (zatravněním asfaltového povrchu, doplnění laviček atd.) by se tato lokalita mohla stát vyhledávaným místem k odpočinku, jak pro místní obyvatele, tak i pro žáky a studenty, kteří sem docházejí do škol.

18. prosince se uskutečnila závěrečná schůzka, na které jsme společně se studenty shrnuli průběh projektu a všech aktivit. Na této schůzce studenti navrhli, že by v načatých aktivitách (prosazování změny náměstí v park) mohli pokračovat po jejich odchodu ze školy studenti z nižších ročníků. Na jaře studenti plánují brigádu na obnovu záhonků s kytkami a setkání se studenty z nižších ročníků v gymnazijní knihovně. Na tomto setkání jim chtějí popsat svůj záměr a zasvětit je do projektu, aby mohli v aktivitách pokračovat.

Výsledky projektu:

Studenti z iniciativy "Park od školy ke škole" se mimo projekt aktivně zapojili do sbírky na dětské dopravní hřiště, kterou pořádala Arnika Děčín. Sbírka byla zahájena 15.9. a studenti nám pomáhali s distribucí plakátů do škol, ale také se zúčastnili samotného sbírání příspěvků.

 

Projekt 5/03

Název projektu: Odborné články z oblasti fytoenergetiky – zejména od provozovatelů zařízení pro energetické využívání biomasy

Realizátor: Sdružení Arnika

Grant: 20 500 Kč

Do konce února 2004 bylo osloveno 35 potenciálních autorů e-mailem, přibližně 10 telefonicky a cca 5 ústně. Celkem bylo získáno 13 článků. Z toho čtyři články byly získány bez honoráře. Jeden proto, že autoři jsou redaktoři Biom.cz a zbývající tři proto, že autor zaslal dva články za “cenu jednoho”. Přislíbeno je kolem dvaceti článků, z toho žádný není zcela jistý.

Projekt měl být ukončen do konce roku 2003. Nyní se ukazuje, že jsme přecenili možnosti (zejména asi časové) autorů psát články o zkušenostech s energetickým využíváním biomasy. Většina oslovených autorů sice článek slíbila, ale zatím nedodala. Výsledkem je, že nám zůstává prostor pro 11 honorářů (oproti návrhu projektu, který počítal s vyšší “dotací”, dáváme honoráře ve výši 700,-kč [595.- kč po zdanění]).

V hlavičce všech stránek Biom.cz je publikována textová reklama: “Podělte se s ostatními o své zkušenosti s energetickým využíváním biomasy.” Zatím se však žádný autor neozval sám a všechny články byly získány na základě přímého kontaktování autora redakcí Biom.cz.

V rámci projektu byla navázána spolupráce s časopisem Alternativní energie a vytvořena stránka s přehledem všech článků a dalších informací o projektu na adrese: http://biom.cz/cf/

Články přebírají weby www.enviweb.cz, www.agronavigator.cz a www.agris.cz

Projekt pokračuje v roce 2004.

 

Projekt 10/03

Název projektu: "Auto-Mat"

Realizátor: Oživení – Bohemian Greenways

Grant: 20 500 Kč

Hlavním výsledkem projektu Auto-Mat byla série akcí uspořádaných v rámci Evropského týdne mobility (ETM) v termínu od 16.9. do 22.9. 2003. Občanská sdružení i jednotlivci během tohoto týdne v rámci projektu upozornili na problematické aspekty dopravy v hl. m. Praze.

Členové sdružení Oživení se zúčastnili závodu mezi auty a MHD, který uspořádal pražský magistrát ve spolupráci s Českým rozhlasem. Zástupci Oživení se po dohodě s primátorem Pavlem Bémem závodu zúčastnili na jízdních kolech. Čtyři dny závodili zástupci města, českého rozhlasu a Oživení na stejné trase ve stejný čas, ale s různými dopravními prostředky. Jízdní kolo se ukázalo jako nejrychlejší hned po malém mopedu. Cyklisté za sebou nechali nejen veřejnou dopravu, ale také automobil.

Sdružení Pražské matky a Oživení v rámci projektu uspořádaly závod maminek s kočárky mezi auty zaparkovanými na chodníku. Na desítku maminek a tatínků s kočárky a dětmi se zúčastnilo demonstrativního závodu v Londýnské ulici na Praze 2. Pražské matky tak znovu upozornily na tíživou situaci chodců a především maminek s kočárky na pražských chodnících, které často připomínají spíš parkoviště nebo překážkovou dráhu.

Ve čtvrtek 18.9. 2003 proběhla v Praze velká protestní jízda nemotorové dopravy. Na stovku cyklistů, koloběžkářů a bruslařů pomalou jízdou po ulicích Prahy protestovalo proti odsouvání nemotorové dopravy pouze do oblasti rekreace a sportu a požadovalo lepší podmínky pro neautomobilovou dopravu. Po skončení jízdy proběhl osvětově-kulturní večer v alternativním prostoru NoD Roxy. Účastníci jízdy a další návštěvníci mohli shlédnout několik filmů zabývající se problematikou dopravy ve velkých městech, hudební a taneční vystoupení s názvem “Zrození Auto-Matu”, krátký střihový dokument o cyklojízdách v Praze a výstavu fotografií “S autem ve městě”, která upozorňuje na negativní aspekty automobilů ve městě.

Vyvrcholením týdne mobility a zároveň akcí Auto-Matu byl Evropský den bez aut 22.9. 2003. Auto-Mat v tento den připravil happening v horní části Václavského náměstí. Realizátoři projektu informovali o probíhajícím Dni bez aut. Pražané a návštěvníci Prahy mohli celé odpoledne podepisovat petici “Město pro lidi” (viz.www.greenways.cz), sledovat divadelní vystoupení, seznámit se s informacemi týkající se negativních vlivů automobilové dopravy ve městě a v podvečer se zúčastnit protestního pochodu.

Součástí projektu Auto-Mat bylo také natáčení dokumentárního filmu o automobilové dopravě ve městě dokumentaristy Martina Marečka (autor dokumentu o dění kolem zasedání SB a MMF v Praze - Hry prachu). Natáčení filmu pokračuje, jeho dokončení autoři předpokládají na jaro 2005.

S nálepkou Auto-Matu proběhlo do konce roku 2003 ještě několik akcí. Hudebně-taneční představení Auto-Matu proběhlo v rámci festivalu "Čtyři + čtyři dny v pohybu". Auto-Mat měl své zástupce při veřejné diskusi v rámci "Respektování". Na závěr roku uspořádal Auto-Mat vánoční besídku v klubu "Utopie" a vánoční cyklojízdu "Jízda pro Ježíška".

K propagaci akcí Auto-Matu a k šíření dalších informací spojených s projektem byly vytvořeny webové stránky www.auto-mat.ecn.cz (popř. www.automat.ecn.cz ). Propagační trika, letáky a plakáty.

 

Projekt: 12/03

Název projektu: Každý může bránit klimatickým změnám

Realizátor: Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR

Grant: 35 000 Kč

a) Příprava podkladových publikací

S ohledem na cíl projektu – přiblížit problematiku globálních klimatických změn českému člověku – byly zpracovány a vydány dvě publikace (obě jsou přiloženy).

b) Počítadlo emisí na internetovém rozhraní

Se stejným záměrem jako výše uvedená brožura bylo připraveno i počítadlo emisí CO2, které je umístěno na internetových stránkách Hnutí DUHA. Každý může po zadání údajů o jeho osobní spotřebě různých druhů energie získat představu o svých osobních emisích CO2. Algoritmus vychází z průměrných hodnot emisí z měrné jednotky jednotlivých paliv. Metodika vyčíslení těchto hodnot pro české podmínky je popsána v brožuře – výsledné emise oxidu uhličitého nejsou přesnou hodnotou, nicméně dobře ukazují, které činnosti jich mají za následek nejvíce, a kde jsou možné potenciály úspor.

Informační stránka s odkazem na počítadlo je umístěna na:

http://www.hnutiduha.cz/aktivity/energetika/klima.html

c) Semináře “Jak zbytečně neohřívat Zeměkouli”

Stěžejní aktivitou projektu bylo šíření informací shrnutých ve vydaných publikacích a o problematice globálních změn klimatu obecně. V rámci projektu Hnutí DUHA připravilo seminář koncipovaný jako školení školitelů (multiplikátorů). Konkrétní cílovou skupinou byli pracovníci středisek ekologické výchovy a učitelé zejména středních, ale i základních škol. Program semináře je přiložen. Celkem proběhly tři semináře:

Pozvánky a prezenční listiny jsou přiloženy. Ve všech případech byl účastníkům vydán certifikát o absolování kurzů a každému poskytnuto několik kopií publikací vydaných Hnutím DUHA. Organizačně byly semináře připraveny příslušnými středisky, v jejichž prostorách se konaly. Zejména po delších seminářích 15. a 24. března probíhala ještě dlouhá neformální diskuze lektora s některými účastníky.

d) Vzdělávání koordinátora projektu

V průběhu celého roku docházelo ke zvyšování kapacity koordinátora projektu pro práci na klimatických kampaních. Zúčastnil se dvoudenního semináře pořádaného Friends of the Earth Europe v Amsterdamu v červenci 2004 a mezinárodní konference COP 9 v Miláně v listopadu. Významným prvkem tohoto vzdělávacího procesu byla i vlastní příprava seminářů.

e) Mediální práce

Hnutí DUHA po dobu realizace projektu také sledovalo a komentovalo politická jednání týkající se snižování emisí skleníkových plynů – a to na národní, i mezinárodní úrovni. K jednotlivých klíčovým událostem vydalo tiskové zprávy (jsou přiloženy). Prosazení jasných a dostatečných závazků snižování českých rekordních emisí CO2 bylo také jedním z hlavních priorit práce Hnutí DUHA nad Státní energetickou koncepcí – a jako takové bylo i patřičně zviditelňováno v médiích.

2. Konkretizace plánů na další období

Během dubna a května Hnutí DUHA plánuje realizaci ještě dvou seminářů, v podobě jak již byly připraveny. První proběhne v prostorách Hnutí DUHA a zaměřen bude na pracovníky brněnských ekologických organizací. Druhý potom bude zrealizován ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně, a bude určen pro její studenty.

V dalším období může probíhat příležitostná výuka tohoto semináře, pokud o něj bude projeven zájem (např. ze strany dalších středisek ekologické výchovy).

Dále také bude šířena brožura a informační list. Po 20-30 kopiích budou rozeslány do všech středisek ekologické výchovy, ekocenter a institucí, kde mohou být využity buď přímo k výuce, nebo mohou být dále šířeny. Brožura i infolist budou také aktivně nabízeny přes internetové rozhraní a budou poskytovány zájemcům zdarma.

Hnutí DUHA se také nadále chce věnovat problematice klimatu i na politické úrovni. Zejména se vstupem České republiky do EU bude tlak na přijetí rázných opatření na snížení českých emisí CO2 velmi důležitý, tak aby si Evropská unie jako celek zachovalo svoji vůdčí pozici v mezinárodních jednáních o závazcích o nástrojích snižování těchto emisí, tak i v jejich domácí implementaci.

 

Projekt 21/03

Název projektu: Ekovýchovné využití obnovitelných zdrojů energie

Realizátor: Rezekvítek

Grant: 29 000 Kč

V rámci projektu bylo zavedeno monitorování fototermického solárního systému a zlepšeno využití fotovoltaického panelu. Cílem opatření bylo zkvalitnění modelových příkladů pro výuku ve Středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko.

Na fototermickém systému byl instalován měřič průtoku (= měření výkonu kolektorů) a monitorovací software, který archivuje výkon solárního systému. Zároveň byla mimo prostředky z tohoto grantu pořízena meteorologická stanice, která umožňuje archivaci údajů o slunečním svitu. Středisko ekologické výchovy tak získává datové podklady, které mohou být dále využity jednak pro projekty studentů (v rámci kurzu Týden pro trvale udržitelný život), ale i pro zpracování formou středoškolské odborné činnosti (od záři 2004 domluveno s ing. Oharkem z ISŠ Elektrotechnické Sokolnice).

Dále bylo nakoupeno příslušenství k fotovoltaickému panelu tak, aby byl vytvořen kompletní ostrovní systém. Systém sestává z panelu (150W/24V), baterií, dobíječky, měřáku nabití baterií a invertoru. Fotovoltaicky je poháněno čerpadlo na odstraňování vlhkosti ze sklepa, ventilátory ve sklepních prostorách a svítidla tamtéž.

V průběhu září – listopadu 2003 se s instalacemi obnovitelných zdrojů energií na středisku ekologické výchovy seznámilo formou výukového programu 950 studentů středních škol a přibližně 130 žáků základních škol.

 

 

b/ Grant přidělený přímo na podporu Centra pro dopravu a energetiku

Centrum pro dopravu a energetiku je organizace, která pokračuje v činnosti Programu energetických úspor, který byl až do roku 1998 součástí Nadace Sluníčko. Tato organizace je podporována přímým grantem Nadace Sluníčko na přání The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain. Grant: 100 800 Kč.

 

AKTIVITY V ENERGETICKÉ OBLASTI

Publikace o financování obnovitelných zdrojů z fondů EU

Finanční podpora projektů na zvyšování energetické efektivity a pro obnovitelné zdroje energie je důležitým aspektem jejich většího rozšíření. Jako budoucí členský stát EU měla ČR možnost čerpat z tzv. předvstupních fondů. Ve studii vydané v červnu roku 2003 Kateřina Dobešová analyzuje přínosy těchto fondů pro ČR a zároveň upozorňuje na problémy, které zatím zůstávají neřešeny.

Pro rok 2004 plánujeme zpracovat analýzu možného financování obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů.

Analýza třetího národního sdělení

Kateřina Dobešová vypracovala analýzu Třetího národního sdělení České republiky pro IPCC. Tato analýza byla publikována spolu s dalšími ve sborníku Climate Action Network CEE (CAN CEE) s názvem ”Independent NGO Evaluation of the Third National Communication under United Nations Framework Convention on Climate Change”.

Obnovitelné zprávy

V loňském roce pokračovala e-mailová rozesílka novinek o obnovitelných zdrojích energie, která se setkala s pozitivním ohlasem respondentů z řad ekologických NNO i zainteresovaných jednotlivců. Pro rok 2004 chystáme rozesílku informací týkajících se změny klimatu.

Semináře

Kateřina Dobešová a Petr Hlobil ve spolupráci s organizací CAN CEE zorganizovali pro zájemce z řad NNO seminář o úspěšných kampaních na ochranu klimatu.

Národní alokační plán

Kateřina Dobešová začala sledovat přípravu tzv. Národního alokačního plánu pro obchodování s emisemi v Evropské unii a její poznatky poté převzala Klára Sutlovičová, která se stala koordinátorkou pro program Ochrana klimatu v CDE. Na podzim roku 2003 absolvovala dva semináře o obchodování s emisemi a byla nominována sdružením ekologických NNO Zelený kruh jako zástupkyně NNO do komise pro přípravu NAP. O nejnovějším vývoji týkajícím se alokačního plánu informuje ostatní NNO (Hnutí DUHA, Calla, CZ Biom a další) a konzultuje s nimi další postup.

Tuto problematiku budeme sledovat také v roce 2004, mimo jiné posouzením českého NAP pro potřeby Evropské komise a další práci.

AKTIVITY V OBLASTI DOPRAVY

Nová Dopravní politika ČR

Díky naší systematické práci v oblasti dopravy na národní úrovni se v srpnu 2003 stal zástupce CDE Aleš Kuták členem Redakční rady nové Dopravní politiky ČR. Během posledních čtyř měsíců loňského roku absolvoval celkem pět jednání Redakční rady, na nichž uplatňoval připomínky, jejichž zpracování zástupci ekologických občanských sdružení koordinoval. Některé z těchto připomínek byly převzaty do textu návrhu, který byl 19.12.2003 zveřejněn na internetových stránkách ministerstva dopravy.

V současné době je proces přípravy nové Dopravní politiky ČR pozastaven z důvodu nejasného stanoviska vedení ministerstva dopravy k tomuto dokumentu. Po obnovení procesu se bude zástupce CDE nadále účastnit jednání Redakční rady a koordinovat vstup NNO do přípravy nové Dopravní politiky.

Publikace o vlivu pěších zón v centrech měst na maloobchodní obrat

Řada místních politiků a dokonce i urbanistů dosud pohlíží s nedůvěrou na zavádění pěších zón, zejména pokud by měly pokrývat celé historické centrum města. Jejich postoj vychází z představy, že nemožnost volného přístupu pro automobily zákazníků se nutně musí projevit snížením obratu obchodů v centru. V roce 2003 jsme nechali zpracovat překlad výtahu z německé studie, který ukazuje, že tomu může být právě naopak, a v roce 2004 jej v upravené podobě vydáme.

 

Dálnice a regionální rozvoj

Nadále jsme se věnovali vztahu dálničního napojení a regionálního rozvoje – na toto téma jsme zpracovali příspěvek pro týdeník Respekt, podklady pro článek v Reflexu a prezentaci na konferenci o investicích CIREC 2003.

MEZIOBOROVÉ AKTIVITY

Adresář nevládních organizací Komu, kam, proč?

Během loňského roku byla aktualizována internetová verze adresáře. Adresář obsahuje kontaktní údaje na zhruba 120 nevládních organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí na národní, regionální i místní úrovni.

V současné době připravujeme jeho další aktualizaci a vydání papírové verze.

Poštovní rozesílka

V rámci této služby českým nevládním organizacím jsme v roce 2003 rozeslali pět zásilek na 70 adres. Jejich obsahem byla jak periodika, která rozesíláme pravidelně (Acid News, Zprávy ze SEVEnu, Arnika, ELEKTRA), tak i jednorázové publikace (Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme., Drátěný osel, zvláštní číslo zpravodaje občanského sdružení “Olomoučtí kolaři”, AVA Magazine), letáky, informační listy apod.

Rozesílka bude pokračovat i v roce 2004.

 

 

 

 

Zpracoval: Pavel Činčera, 26.5. 2004