Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie


Výroční zpráva za rok 2000


Nadace SLUNÍČKO
NADACE PRO OCHRANU ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ A PODPORU OBNOVITELNÝCH ZDROJU ENERGIE


Úvod
Nadace SLUNĺČKO byla založena v r. 1991 na podporu činnosti tehdy vznikajících nevládních organizací zabývajících se problémy znečištění ovzduší, ochranou přírody, úsporami energie, využitím obnovitelných zdrojů energie a pod. Financována byla a stále je převážně z prostředků pocházejících ze Švédska (The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain).
Do r. 1992 sídlila nadace v Praze a od listopadu 1992 sídlí v Českých Budějovicích.
V letech 1996 a 1997 a po část roku 1998 byl součástí nadace "Program energetických úspor" vedený Petrem Hlobilem, který se zaměřoval na informační a koordinační činnost zaměřenou na nevládní organizace, mezinárodní spolupráci a další programy .
Nadace SLUNĺČKO se v roce 1998 transformovala v souladu s požadavky nového zákona 227/97 Sb. Dne 11. 11. 1998 byla nadace zapsána do rejstříku nadací u krajského soudu v Českých Budějovicích.
Nadace měla v roce 2000 jednoho stálého zaměstnance (pracoval formou dodávky služeb), kterým byl výkonný ředitel Karel Murtinger.


Základní údaje
Jméno : Nadace SLUNÍČKO
Adresa : U cihelny 5, 370 06 České Budějovice
IČO: 41186478
Bankovní účty:
běžný účet č. 35007-544/0600
devizový účet: 01-8596001/0300 (vedený v SEK na něj přicházejí granty ze Švédska)
termínovaný vklad: 3738-35007-544/0600 (na něm je nadační jmění)


Orgány nadace
Správní rada:
Předseda : ing. Dalibor Stráský (r.č. 610318/0094)
Členové : Michaela Valentová (r.č.576011/0224)
RNDr.Mojmír Vlašín (r.č.541117/0974)
ing.Karel Jech (r.č.621218/0227)
ing.Zuzana Drhová (r.č.635724/1418)
ing.Jiří Zeman (r.č.640718/0989)
Marek Šálek - rezignoval během roku 2000, (r.č.640507/1508)
ing.Aleš Máchal (r.č. 520421/068)
RNDr. Jan Piňos (r.č.601126/0926)
od 6.11. 2000 Václav Bratrych
Výkonný ředitel : Karel Murtinger
Revizor: Miroslav Šuta (r.č.690126/2456)
Kontaktní osoba : K.Murtinger , U cihelny 5, 370 06 Č.Budějovice tel.038/7412272 e-mail:slunicko@telecom.cz
(v roce 2001 je výkonným ředitelem Pavel Činčera, BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7, tel.: 02/33381546, email: pavel.cincera@ecn.cz nebo slunicko@ecn.cz)


Poslání nadace
Hlavním cílem nadace je podpora úsilí a činností vedoucích ke snížení emisí znečišťujících (lidem nebo životnímu prostředí škodlivých) látek do ovzduší, snižování spotřeby energie z fosilních paliv, snižování zátěže životního prostředí působeného dopravou či těžbou surovin a dalšími lidskými aktivitami. Nadace podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativy k fosilním palivům.
Podpora má formu poskytování finančních příspěvků - grantů na vybrané projekty (výstavy, vydávání publikací, studie, kampaně a pod.) nevládních organizací zabývajících se řešením výše uvedených problémů. Finanční prostředky jsou přidělovány zpravidla 1x ročně ve veřejném výběrovém řízení, kterého se může zúčastnit každá nevládní nezisková organizace mající sídlo na území ČR.


Činnost nadace v r.2000
Schůze správní rady
V r. 2000 se konaly 2 schůze správní rady. Na schůzi 29. 5. 2000 správní rada schválila rozdělení finančních prostředků na granty jednotlivým organizacím, schválila Výroční zprávu za rok 1999 a vypořádání hospodaření za rok 1999. Na schůzi dne 6. 11. 2000 správní rada schválila nástup nového výkonného ředitele, ten se ujal své funkce v roce 2001.

Finance
Od dne registrace podle zákona o nadacích má nadace SLUNĺČKO nadační jmění ve výši 500 000,-Kč.
Ze Švédska od "Swedish NGO Secretariat for Acid Rain" obdržela Nadace SLUNÍČKO částku 820 610,00 Kč.
Nadace dosáhla za rok 2000 zisku 47 428,30 Kč a náklady na její hospodaření nepřesáhly hranici určenou stanovami (40 % nadačního jmění).


Audit
Účetnictví Nadace SLUNÍČKO bylo v souladu s požadavkem zákona podrobeno finančnímu auditu k ověření roční účetní uzávěrky. Audit byl proveden firmou BNS v.o.s. Praha.
Výsledek auditu: "schvaluji bez výhrad"


Přehled příjmů a výdajů nadace v r. 2000
Výnosy
Grant od The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain 820 610,00
Úroky z BU 920,41
Úroky z TV 22 308,21
Úroky z TV (nadační jmění) -
Kursové zisky -
Výnosy celkem 843 838,62
Náklady
Vydané granty
Granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení 393 900
Grant pro Program energetických úspor 218 000
celkem vydané granty 611 900
Náklady na činnost nadace
Služby 126 221,80
Telefonní poplatky -
Nájemné -
Cestovní náhrady -
Hrubé mzdy -
Sociální pojištění -
Odpisy majetku 19 742,30
Kursové ztráty 34 268,77
Bankovní poplatky 42 77,45
celkem náklady nadace 184 510,32
Náklady celkem 796 410,32
Zisk47 428,30


Granty
a/ granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení Nadace SLUNĺČKO v roce 2000 poskytla ve veřejném výběrovém řízení finanční podporu - granty v úhrnné výši 393 900,- Kč celkem 16 organizacím. Ze zaslaných závěrečných zpráv vyplývá, že všichni příjemci grantů použili peníze v souladu s podmínkami grantové smlouvy.


Souhrnná tabulka projektů, které obdržely od nadace SLUNÍČKO granty v r.2000


Číslo projektu Název Předkladatel Ulice Místo PSČ Peníze přidělené (Kč)
2/00 Zapojení veřejnosti do přípravy integrovaného dopravního sustému IDS Plzeňska Děti Země Plzeň, Vít Roušal Úslavská 29 Plzeň 301 44 25 000
3/00 Znečištění ovzduší a právo na informace o toxických látkách Děti Země Liberec, Simona Jašová Bažantí 3/378 Liberec 460 01 24 000
4/00 Podpora šetrné dopravy v severovýchodních Čechách a Euroregionu Glacensis Sdružení za šetrnou dopravu, Jiří Malík Horní 3 Teplice n. Metují 549 57 25 000
6/00 Sluníčko je užitečné Klub Dětí Země v Bohumilicích, Pavla Vintrová Bohumilice 51 Čkyně 384 81 25 000
8/00 Úspory energie v obecních budovách a obcích Hnutí Duha - Přátelé Země ČR, Karel Polanecký Bratislavská 31 Brno 602 00 24 900
9/00 Velká putovmí výstava o energetice a alternativních zdrojích v r. 2000 Hnutí Duha -Přátelé Země ČR, Marcela Nolčová Bratislavská 31 Brno602 00 24 500
10/00 Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji Český a Slovenský dopravní klub, Martin Robeš Jakubské nám. 7 Brno 602 00 25 000
11/00 Dopravní zprávy (časopis) Český a Slovenský dopravní klub, Zuzana Galle Jakubské nám. 7 Brno 602 00 25 000
12/00 Den bez aut 2000 Děti Země - Za ekologicky čistou dopravu, Miroslav Patrik Jakubské nám. 7 Brno 602 00 25 000
13/00 Celoroční efektivní využití tepla z kogenerační jednotky na ekologické farmě ZO ČSOP Veronica, Šárka Štefanová Panská 9 Brno 602 00 25 000
16/00 Centrum ekologické výchovy v Českém Krasu Děti Země - Za zachování přírody, Pavla Vintrová Husovo n. 85 Beroun 266 01 25 000
17/00 Environmentální prostor dopravy v Brně Český a Slovenský dopravní klub, Silvie Svobodová Jakubské nám. 7 Brno 602 00 25 000
20/00 Beskydský autobus - aktivity na podporu systému náhradní veřejné dopravy v CHKO Beskydy Děti Země Frýdek-Místek, Přemysl Mácha T.G. Masaryka 492 Frýdek-Místek 738 01 24 500
22/00 Postavte dům ze slaměných balíků ROSA-Jihočeská společnost pro ochranu přírody, Hana Urbancová Krajinská 18 České Budějovice 370 01 25 000
23/00 Podpora rozvoje cyklistiky v Praze Děti Země Praha, Tomáš Nosek U studánky 18 Praha 7 170 00 24 000
24/00 Alternativa k dálnici D3 Sdružení Jihočeské matky, Petr Hrdina Gen. Matouška 8 Praha 9 198 00 22 000
Celkem 393 900


Realizované projekty - podrobný popis


2/2000
Zapojení veřejnosti do přípravy integrovaného dopravního systému IDS Plzeňska

Grant 25 000 Kč
Projekt je realizován od 1. 1. 2000. První fáze projektu byla dokončena 31.12. 2000. V tomto období jsme splnili všechny námi vytčené cíle. Pracovali jsme především na návrhu zlepšení systému železniční dopravy v rámci navrhovaného integrovaného systému veřejné dopravy Plzeňska. Náš návrh jsme prezentovali veřejnosti odborné i široké, jakož i komunálním politikům. Zaznamenali jsme velký zájem medií i veřejnosti, týkající se plánovaného integrovaného systému. Kvalitní integrovaný systém dopravy se zdá být dobrou alternativou individuální automobilové dopravě, která způsobuje v našich městech závažné environmentální problémy.
Druhá fáze projektu bude zahájena v lednu 2001. Jejím cílem je přijetí a schválení našeho návrhu místní veřejnou správou.
Kontakt: Děti Země Plzeň, Úslavská 29, Plzeň


3/2000
Znečištění ovzduší a právo na informace o toxických látkách v Liberci

Grant: 24 000 Kč
Výstupy:

Kontakt: Děti Země Liberec, Bažantí 3/378, Liberec


4/2000
Podpora šetrné dopravy v severovýchodních čechách a Euroregionu Glacensis

Grant: 25 000 Kč
Cíl projektu bylo propagovat trvale udržitelná dopravní řešení v regionu. Projekt se věnoval těmto tématům: účast v koalici za úspory na železnici - řešení problému financování Českých drah v roce 2001; práce v regionální koordinační skupině a práce v řídícím a monitorovacím výboru NUTS II - Severovýchod; účast ve správním řízení pro výstavbu dálnice D11; podpora železnic v regionu a podnícení aktivit na obnovu regionálního železničního spojení do Polska.
Kontakt: Sdružení za šetrnou dopravu, Horní 3, Teplice nad Metují


6/2000
SLUNÍČKO JE UŽITEČNÉ

Grant: 25 000 Kč
Hlavním cílem projektu bylo ve spolupráci s obcí a Základní a mateřskou školou snížit energetickou náročnost budovy školy doplněním zimní zahrady o vzduchotechnické zařízení napojené na fotovoltaické články.
V průběhu prázdnin jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci vzduchotechniky a elektroinstalace u firmy SANY z Příbrami a ještě o prázdninách byla provedena instalace vzduchotechniky a fotovoltaiky přímo na místě. Na jižní straně budovy jsou umístěny dva fotovoltaické panely, z nichž jeden slouží jako zdroj energie pro vzduchotechniku a druhý jako zdroj pro tři zářivky. Jedna je umístěna v zimní zahradě a dvě v umývárně školky. Vzduchotechnika je vyřešena na jednoduchém principu výměny teplého vzduchu ze zimní zahrady a studeného vzduchu v herně mateřské školky.
Dne 15. září proběhl v ZŠ a MŠ "Den otevřených dveří", na který byli pozváni kromě místních obyvatel zástupci okolních obecních a městských samospráv, zástupci školského úřadu, zástupci nadací, kteří se podíleli na podpoře projektu, zástupci NNO, zástupci tisku a další.
Součástí této veřejné akce byla také naše putovní výstava "Možnosti tu jsou" o obnovitelných zdrojích energie. Kromě deseti panelů o energii Slunce, vody, větru, rostlin, o úsporách energie a o nepříznivých vlivech spuštění JETE na naše životní prostředí, si mohli děti i dospělí prohlédnou některé výrobky, které jsme měli zapůjčené od firmy SANY, na kterých se mohli přítomní přesvědčit, že sluneční energie může v praxi fungovat. U dětí měla např. největší úspěch solární baterka na kolo. V druhé polovině projektu jsme zajistili jak solární baterku, tak též solární nabíječku jako demonstrační výukové předměty, které slouží k demonstraci obnovitelných zdrojů energie při našich hodinách ekologické výchovy na téma úspory energie a obnovitelné zdroje energie. Výstava putuje po Šumavském regionu: Bohumilice, Čkyně, Vimperk, Sv. Máří, Netolice, Hoštice a další. V případě zájmu v místě vždy uspořádáme přednášku pro veřejnost, či hodinu (hodiny) ekologické výchovy ve škole
Kontakt: Klub Dětí Země v Bohumilicích, Bohumilice 51, Čkyně.


8/2000
Energetické úspory v obecních budovách a obcích

Grant: 24 900 Kč
Cíl projektu, jímž bylo pokračování v instalacích úsporných prvků v obecních budovách a iniciace zájmu občanů se podařilo naplnit. Obě rozsáhlejší instalace (Pomocná škola internátní v Jaroměři a výchovné středisko Labyrint v Brně) proběhly ke spokojenosti zřizovatelů, kteří by si zateplení standardní cestou nemohli z finančních důvodů dovolit.
Kromě těchto instalací proběhlo ještě několik drobnějších ukázkových akcí na různých místech republiky (Praha, Brno, Rýmařov, Liberec, Hodonín, Jihlava, Volary, Zátor v Jeseníkách). Jejich cílem bylo předvést občanům instalaci těsnění a nabídnout zapůjčení nářadí. Tuto možnost využilo během roku přibližně sto občanů z různých měst. Nejvýznamnějším výsledkem ukázkových akcí byla samostatná instalace těsnění v soukromém Gymnáziu Jižní Město v Praze (Hnutí DUHA poskytlo pouze zapůjčení nářadí a instruktáž).
V půjčování nářadí budeme nadále pokračovat.
Kontakt: Hnutí Duha, Bratislavská 31, 602 00 Brno


9/2000
Velká putovmí výstava o energetice a alternativních zdrojích v r. 2000

Grant: 24 500 Kč
Projekt navazuje na předchozí projekt ze závěru roku 1999, kdy byla výstava zahájena. Výstava je umístěna ve stanu 6x9 m (v létě), nebo v uzavřených prostorách (v zimě). Obsahuje 26 panelů formátu A0. Tyto panely jsou rozděleny na okruhy: Současná energetika (úvod, světové trendy, jaderné elektrárny), Úspory energie (úvod, elektřina, vytápění, úspory energie, teplá voda), Alternativní zdroje energie (úvod, biomasa, slunce, vítr, voda, kogenerace a tepelná čerpadla), Hnutí Duha (panely o programech a činnosti Hnutí Duha). Panely se skládají z textů, fotografií, příp. kreslených obrázků. Ke každému okruhu úvodní panel shrnuje danou problematiku, současné trendy a jejich zhodnocení. Další panely pak ukazují možnosti a alternativy ke stávajícím trendům v oblasti energetiky. Výstava je doplněna trojrozměrnými exponáty (plastový kolektor pro sezónní ohřev teplé vody Solplast, 2 ks funkčních fotovoltatických panelů od domácích výrobců, které během výstavy pohánějí malé čerpadlo na čerpání vody, model slunečního kolektoru pro celoroční ohřev TUV vyráběného svépomocí v rámci projektu Slunce pro Bílé Karpaty a model utěsněného dřevěného okna. Celkem výstava navštívila 37 měst a shlédlo ji celkem cca 10 tisíc návštěvníků. Text výstavy je souhrnně vydán ve sborníku.
Kontakt: Hnutí Duha, Bratislavská 31, 602 00 Brno


10/2000
Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji

Grant: 25 000 Kč
Byla česky vydána brožura zpracovaná z anglických originálů v nákladu 1000 ks (950 rozebráno již v prosinci 2000). Má 32 stran formátu A5. Byla vystavena i na Internetu (http://cde.ecn.cz/doprava/dalregio.htm). Výtah z publikace naleznete na http://dopravniklub.ecn.cz/tz/dalnice.htm
3 původní texty obsahují:

Tato brožura přispěje k informování českých odborníků o podstatě vztahu výstavby dálnic k regionálnímu i národnímu hospodářství. Brožura je k dispozici i pro laickou veřejnost.
Kontakt: Český a Slovenský dopravní klub, Jakubské nám. 7, Brno


11/2000
Dopravní zprávy (časopis)

Grant: 25 000 Kč
Cílem projektu je vydávání magazínu (dvojměsíčník s články zabývajícími se environmentálními dopady dopravy), aktualizování webových stránek Českého a Slovenského dopravního klubu (s nabídkou textu magazínu) a zvýšení počtu předplatitelů. Těchto cílů jsme dosáhli: a) v období 2000 - 2001 bylo vydáno 6 čísel magazínu (20 stran, 400 kopií), získáni noví předplatitelé (o 3 % více předplatitelů pro zasílání magazínu poštou a o 10 % více předplatitelů o zasílání magazínu emailem - srovnání je oproti roku 1999 - celkem jde o 4% růst); b) na stránkách http://dopravniklub.ecn.cz jsou nabízena všechna čísla magazínu (formát Word); c) v archivu za rok 2000 je 1661 článků v 25 skupinách, což je o 37 % více než v roce 1999 (1 214 článků).
Kontakt: Český a Slovenský dopravní klub, Jakubské nám. 7, Brno


12/2000
Den bez aut 2000

Grant: 25 000 Kč
Den bez aut (v roce 2000 proběhl 3.11.) se stal jednou z mediálně nejpopulárnějších environmentálních akcí v České republice. Celkem se jej zúčastnilo 109 subjektů (68 NNO, 17 měst, České dráhy, atd.). Zorganizovali celkem 200 rozdílných aktivit ve 45 městech. Městská hromadná doprava byla zdarma v 9 městech (v předešlém roce pouze ve 3). Celkem 50 subjektů vystavilo plakát "Nechte auto doma!" ve 45 městech. Jejich vyzvání následovalo 171 osobností, z nichž bylo 90 členů obecních zastupitelstev a pracovníků městské správy, ale jen 2 členové Senátu a 1 člen Poslanecké Sněmovny. Mezi nejčastějšími akcemi bylo možné nalézt 7 výtvarných soutěží pro děti, 7 pouličních výstav nebo 5 cyklo jízd přes město. Největší počet akcí proběhl v Brně - 14, byly organizovány 21 subjekty. Zaznamenali jsme 225 novinových článků o celé akci (v minulém roce jen 192).
Kontakt: Děti Země - Za ekologicky čistou dopravu, Jakubské nám. 7, Brno


13/2000
Celoroční efektivní využití tepla z kogenerační jednotky na ekologické farmě

Grant: 25 000 Kč
Cílem tohoto projektu bylo, na základě spolupráce mezi ZO ČSOP Veronica a ekologickou farmou Ing. Štěrby, zajistit v letním období efektivní využití tepla vznikajícího při provozu kogenerační jednotky - energetického zdroje pro tuto farmu. Kogenerační jednotka (KJ) s akumulačními nádržemi na teplo zajišťuje celoročně dostatek energie pro zpracovnu mléka a v zimním období i pro vytápění zpracovny a obytného domu. Slabým místem pro optimální provoz KJ však bylo využití tepla v létě. Tento problém byl na farmě vyřešen rozšířením činnosti o pěstování bylin a jejich následným sušením pro další zpracování (máta peprná na 0,35 ha a měsíček lékařský na 0,15 ha). Rostliny jsou sušeny a používány pro bylinné čaje se značkou BIO (biologické zemědělství).
Sušárna je vybudována rekonstrukcí sklepních prostor obytného domu. Byliny jsou sušeny na dřevěných roštech potažených sítí, pod nimiž jsou hustě rozmístěny teplovodní trubky se zvětšenou výměnnou plochou. Teplo dodává KJ, která tak může efektivně fungovat celoročně (v minulosti bylo nutné teplo vypouštět do vzduchu). V další fázi projektu půjde o studii na konstrukci stanice na bioplyn a využití bioplynu vznikajícího na farmě.
V rámci projektu jsme spolupracovali s řadou organizací a individuálních farmářů (Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk, Hnutí Duha, Nadace Partnerství, RNDr. Hollan, Ing. Aberle a další).
Kontakt: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, Ing. Šárka Štefanová, Tel.: 05/42218351, Fax: 05/42210561, veronica@ecn.cz


16/2000
Centrum ekologické výchovy v Českém krasu

Grant: 25 000 Kč
Docházíme do škol na hodiny ekologické výchovy a některé děti naopak chodí do našeho Informačního centra (IC). Zatím se zaměřujeme zejména na hodiny o úsporách energie a hodiny zaměřené na minimalizaci a recyklaci odpadů.
Zpracovali jsme pracovní listy Zachraňme odpadky a Každý má svůj dům a připravili jsme metodiku vedení hodiny ekologické výchovy pro předškolní a mladší školní děti. Středisko služeb škole v nabídce vzdělávacích seminářů pro učitele zařadilo náš seminář na květen 2001. V rámci širšího projektu Střediska služeb škole získaly naše pracovní listy o odpadcích akreditaci MŠMT. V jednání je také seminář o metodice vedení hodiny ekologické výchovy na téma úspory energie a obnovitelné zdroje energie. V hodinách používáme metody aktivního poznávání. S dětmi komunikujeme pomocí loutek a používáme demonstrační modely. Pro hodiny na téma úspory energie to doposud byla solární baterka a v Centru solární nabíječka.
V současnosti již máme také k dispozici solární kufr, plný demonstračních pomůcek na solární pohon. Koncem roku jsme také pořídili solární vařič, který máme z Německa a který budeme využívat zejména při akcích pro širokou veřejnost. Zatím si ho zájemci mohou prohlédnout v IC.
Ve spolupráci se Školským úřadem jsme uspořádali soutěž pro děti ze všech škol Berounska ve třech kategoriích (mladší a starší žáci a žáci zvláštních škol) na téma "Nejoriginálnější dopravní prostředek - šetrný k našemu životního prostředí". Do IC nám došly stovky výkresů a výtvorů od dětí všech kategorií. Z prací jsme v listopadu uspořádali výstavu ve vstupní hale Muzea Českého krasu a tam jsme také vyhlásili výsledky soutěže. Výstava prací trvala čtrnáct dní a byla hojně navštěvována zejména školními třídami.
V nedaleké obci Svatý Ján pod skalou v galerii "IVANKA" jsme měli v září a říjnu energetickou výstavu "Možnosti tu jsou", kterou jsme měli zapůjčenou od Klubu Dětí Země v Bohumilicích.
V uplynulém roce jsme dvakrát uspořádali veřejnou akci na Husově náměstí v centru Berouna, jednou na téma "Odpady" a podruhé "Úspory a obnovitelné zdroje energie".
Kontakt: Děti Země, Husovo n. 85, Beroun


17/2000
Environmentální prostor dopravy Brně

Grant: 25 000 Kč
Cílem projektu bylo vypracování studie, jejímž cílem bylo na příkladu oxidů dusíku zjistit, jaký je environmentální prostor dopravy v Brně, tj. jaký může být největší vliv dopravy na životní prostředí, aby nedošlo k zásadním negativním vlivům na životní prostředí. Studie je součástí přípravných aktivit k vypracování trvale udržitelného dopravního plánu, který budou mít brněnské NGO k dispozici, jako podklad pro diskusi ke zpracovávání nového dopravního generelu a územního plánu města.
Na studii spolupracovali i externí odborníci. Studie mimo jiné upozornila na výrazné překračování limitů oxidů dusíku.
Kontakt: Český a Slovenský dopravní klub, Jakubské nám. 7, Brno


20/2000
Beskydský autobus - aktivity na podporu systému náhradní veřejné dopravy v CHKO Beskydy

Grant: 24 500 Kč
Realizace výstavy "Do Beskyd autobusem? ANO!": 9 panelů, 65 x 50 cm, téma: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Beskyd a alternativní řešení formou uceleného systému veřejné dopravy na území CHKO.
Témata panelů:

  1. CHKO Beskydy;
  2. Regionální rozvoj a doprava (jaký je vztah mezi budováním infrastruktury a rozvojem?);
  3. Doprava v ČR;
  4. Vlivy automobilové dopravy na životní prostředí a zdraví;
  5. Doprava v Beskydech (popis dopravního zatížení Beskyd);
  6. Alternativy;
  7. Beskydský autobus I (představuje systém veřejné dopravy v NP Šumava a nastiňuje základy systému v Beskydech);
  8. Beskydský autobus II (představuje možné trasy autobusových linek v Beskydech a podmínky pro jejich provoz a financování);
  9. Děti Země Frýdek - Místek (o činnosti sdružní).
Výstava proběhla v těchto místech: MěÚ Frýdek-Místek, OkÚ Frýdek-Místek, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Návštěvnické centrum ochrany přírody v Ostravici. Vydání informačních materiálů - skládačka, které se rozdalo již 1 500 kusů (kopie se dodělávají průběžně dle potřeby) a brožurka (bylo rozdáno 500 ks). Materiály informují o problematice dopravy v regionu a přinášejí návrhy řešení.
Byl uspořádán seminář 24.10. 2000 na OkÚ Frýdek-Místek za účasti cca 25 zástupců orgánů státní správy a samosprávy, podnikatelů, tisku, dopravců a NGO. Jako lektoři vystoupili pracovníci NP Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Moravský Kras.
Seminář byl věnován dopravní problematice v chráněných oblastech a zkušenostem s veřejnou dopravou. Vznikla pracovní skupina, která se bude problémem nadále zabývat.
Kontakt: Děti Země Frýdek-Místek, T.G.M. 492, Frýdek-Místek


22/2000
Postavte dům ze slaměných balíků

Grant: 25 000 Kč
Cílem projektu bylo přiblížit veřejnosti slámu jako stavební materiál, který šetří životní prostředí. Obsahem projektu bylo tedy vydání knihy na toto téma. Jde nejspíš o první literaturu dostupnou v českém jazyce. Kniha vyšla v dubnu 2001 a je nabízena zájemcům. Dosavadní zkušenosti naznačují, že náklad 500 ks je dostatečný. Spolu s knihou je možno získat i videokazetu ze stavby domu v Ledenicích, případně CD-ROM který obsahuje video, text knihy a velké množství fotografií.
Rosa měla k dispozici překlady některé americké literatury a především zkušenosti ze stavby slaměného domu v Ledenicích. Během projektu se vyskytly další důležité informace, které se podařilo začlenit do textu.
Kniha se člení na tři části.
Část I. tvoří úvod, shrnující obecnější informace a aktuální situaci v USA, kde je stavění ze slámy relativně hodně rozšířené. Text je postaven na diplomové práci Magdy Pfeiferové. Je dále doplněn o technické informace Karla Srdečného, především o hodnocení tepelně-technických vlastností slaměných zdí.
Část II. je stěžejní. Tvoří návod, jak postupovat při stavbě domu ze slámy. Text vychází zejména z překladů z americké literatury, které pořídil spolupracovník Rosy František Šimek a které dále doplnil o vlastní zkušenosti získané na studijní cestě v USA a při stavbě domu v Ledenicích.
Část III. je popis stavby experimentálního domu ze slámy, který postavila Rosa v roce 1998 v Ledenicích. Jsou zde podrobně popsány stavební postupy i různé finty pro řešení detailů. Důležitý je i záznam měření spotřeby energie v únoru 1999. Část informací z knihy (především fotografie a obrázky) je zveřejněna i na internetu (www.ecn.cz/rosa), v budoucnu budou uveřejněny další, především technické informace.
Kontakt: ROSA - Jihočeská společnost pro ochranu přírody, Krajinská 18, České Budějovice


23/2000
Podpora rozvoje cyklistiky v Praze

Grant: 24 000 Kč
Výstupy:
Informační síť pro cyklisty (ve 26 cyklistických obchodech byly umístěny letáčky o dopravě a pozvánky na cyklojízdy).
Spolupráce se školami - v květnu, koncem srpna, v říjnu jsme roznesli informační materiály na školské úřady 10 městských částí Prahy. V květnu jsme informovali o projektu a cyklistické jízdě (letáčkem), v srpnu o cyklistické jízdě a Dni bez aut. V říjnu jsme podrobně informovali o Dni bez aut. Bylo osloveno 300 základních a 150 středních škol.
Cyklistické jízdy byly absolvovány 2 (květen, červen).
Petice Volné koleje pro tramvaje - podpora přednosti tramvají v ulicích.
Den bez aut (3.11. 2000) - proběhla výstava v prostorách vestibulu metra Muzeum 31.10. 2000 - 3.11. 2000 věnovaná dopravě v Praze a cyklistice v Praze.
10 tiskových zpráv (na jejich základě vzniklo 25 článků v novinách). Nejvíce pozornosti vzbudila cyklistická jízda v květnu a Den bez aut.
Jako dodatečný výstup byla realizována brožurka "Znečištění ovzduší automobilovou dopravou", která byla zdarma distribuována do 26 cyklistických obchodů.
Kontakt: Děti Země Praha, Chlumova 17, Praha 3


24/2000
Alternativa k dálnici D3

Grant: 22 000 Kč<
Realizované aktivity:

Kontakt: Sdružení jihočeské matky, Gen. Matouška 8, Praha 9


b/ Nadace Sluníčko poskytlo také jeden přímý grant ve výši 218 000 Kč Centru pro dopravu a energetiku


25/2000
Capacity Building v roce 2000

Grant: 218 000 Kč


   střešní stránka