Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Statut nadace


Nadace SLUNÍČKO byla zřízena rozhodnutím okresního úřadu v Českých Budějovicích č.j.38/92 o registraci ze dne 25.10.1992. Nadaci bylo přiděleno IČO 41186478.
Dnem 1.1.1998 vznikla nadaci v souladu s §35 odst.1 zákona č. 227/1997 Sb., povinost registrace nadačním rejstříkem při Krajském obchodním soudě v Českých Budějovicích.
Správní rada nadace rozhodla dne 23.9.1998 o transformaci nadace a vydala tento upravený :

Část I.
Úvodní ustanovení

Čl.1
Název nadace

"Nadace SLUNÍČKO"

Čl.2
Sídlo nadace

České Budějovice, U cihelny 5, PSČ 370 06.

Čl. 3
Zřizovatelé

Jan Hřebec, r.č.670906/1755, bytem Na Srpečku 18, 152 00, Praha 5
Jindřich Petrlík, r.č.611119/1625, bytem Březinova 21, 186 00, Praha 8
Aleš Šulc, r.č.521205/019, bytem Dlouhá ulice 1218, Hostivice 253 01.

Čl. 4
Účel nadace

Účelem nadace je podpora aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a rozvoji trvale udržitelného životního stylu. konkrétním účelem nadace je podpora projektů nestátních neziskových organizací a jednotlivců činných v oblasti ochrany životního prostředí.
Jde o projekty zaměřené na omezování negativních vlivů na životní prostředí, zejména:

Čl. 5
Nadační jmění

Nadační jmění činí 500.000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých)

Část II.
Orgány nadace

Čl. 6
Správní rada

1. Členové správní rady.

2. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace.

3. Do působnosti správní rady náleží:
a) rozhodovat o změnách statutu nadace
b) schvalovat rozpočet nadace a jeho změny
d) rozhodovat o sloučení nadace
e) volit nové členy správní rady, dozorčí rady, rozhodovat o odvolání člena správní rady a člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce,
f) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění,
g) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady,
h) volit členy grantové komise
i) rozhodovat o poskytnutí příspěvků z grantového řízení,
j) schvalovat grantový řád pro dané období.

4. Správní rada nadace má devět členů.

5. členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.

6. Správní rada je usnášeníschopná , je-li na jednání přítomen nadpoloviční počet všech členů správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny všech jejích členů.
K rozhodnutí o změně statutu nadace je třeba souhlasu třípětinové většiny všech hlasů.

7. Funkční období správní rady je tříleté. Opětovné zvolení člena správní rady je možné.

8. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č.227/1998 Sb., nebo statut nadace,
d) odstoupením.

9. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na jeho místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.

Čl. 7
Revizor

1. Revizorem Nadace Sluníčko je Mgr. Karel Murtinger.

2. Revizor

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,
b) přezkoumává roční uzávěrku a výroční zprávu.
c) dohlíží na to zda nadace vyvíjí čínnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn:
a) nahlížet do účetních knih týkajících se nadace,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady.

4. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádají.

5. Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení revizora je možné.

6. Funkce revizora zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, přestane-li revizor splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č.227/1998 Sb., nebo statut nadace,
d) odstoupením.

7. Zanikne-li revizorovi jeho funkce, zvolí správní rada na uvolněné místo nového revizora. Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období revizora jehoř funkce zanikla.

Čl. 8
Jednání jménem nadace

Nadaci zastupuje v právních vztazích předseda správní rady nebo osoba, kterou k tomu písemně zmocní.

Část III.
Hospodaření nadace

Čl. 9
Zdroje nadace

1. Nadace bude dosahovat účelu pro ktrý byla zřízena prostřednictvím:
a) nadačních darů fyzických a právnických osob,
b) výnosů z nadačního jmění a příjmů plynoucích z hospodaření s majetkem nadace.

2. Jakékoliv finanční vztahy mezi poskytovateli nadačních darů a nadací nesmí narušit nezávislost nadace.

Čl. 10
Používání prostředků nadace

1. Majetek nadace lze použít pouze v souladu s účelem nadace uvedeným v čl. 4., formou:
a) poskytování nadačních příspěvků
b) hrazením nákladů nadace souvisejících se správou nadace.

2. podmímky pro poskytování nadačních příspěvků:
O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě vyhodnocení veřejného grantového řízení, jehož průběh podrobně upravuje grantový řád schválený a přijatý správní radou pro dané období. Správní rada pro odborné posouzení projektů každého jednotlivého grantového řízení ustanovuje grantové komise. Grantová komise je orgán, který si pro potřeby odborného posouzení projektů sestavuje správní rada pro každé jednotlivé grantové řízení. Členy grantové komise mohou být členové správní rady i nezávislí odborníci. Správní rada ve svém rozhodování přihlíží k hodnocení odborné grantové komise, není však jejím názorem vázána.

3. Způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují:

Čl. 11
Pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 40% nadačního jmění podle stavu k 31.prosinci téhož roku.

Čl. 12
Výroční zpráva a účetnictví

Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 31.května následujícího kalendářního roku.
Nadace vede účetnictví podle §24 zákona č.227/1998 Sb., o nadacích.

Část IV.
Závěrečná ustanovení

Čl. 13
Zrušení a zánik nadace

1. Nadace se zrušuje:
a) dosažením účelu, pro který byla zřízena, dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu nadace,
b) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,
c) rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí první moci rozhodnutí,
d) prohhlášením konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

2. Likvidace probíhá podle §9 zákona č.227/1998 Sb., o nadacích.

Čl. 14
Schválení statutu

Tento statut nadace byl schválen správní radou nadace dne 23.9.1998


Ing. Eva Tylová ..................................................
Ing. Dalibor Stráský ...........................................
RNDr. Jindřich Petrlík .......................................
Jan Beránek ..................................................
Ing. Jiří Beranovský ...........................................


   střešní stránka