Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Základní informace


Nadace SLUNĺČKO byla založena v r.1991 na podporu činnosti tehdy vznikajících nevládních organizací zabývajících se problémy znečištění ovzduší, ochranou přírody, úsporami energie, využitím obnovitelných zdrojů energie a pod.
Financována byla a stále je převážně z prostředků pocházejících ze Švédska (The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain).
Do r.1992 sídlila nadace v Praze a od listopadu 1992 sídlí v Českých Budějovicích.
V letech 1996 a 1997 a po část roku 1998 byl součástí nadace "Program energetických úspor" vedený ing. Petrem Hlobilem, který se zaměřoval na informační a koordinační činnost zaměřenou na nevládní organizace, mezinárodní spolupráci a další programy .
Nadace SLUNĺČKO se v roce 1998 transformovala v souladu s požadavky nového zákona 227/97 Sb. Dne 11.11.1998 byla nadace zapsána do rejstříku nadací u krajského soudu v Českých Budějovicích - statut nadace.
Nadace má jednoho stálého zaměstnance, kterým je výkonný ředitel Mgr. Pavel Činčera.


Orgány nadace
Správní rada
Předseda: ing. Dalibor Stráský
Členové: Václav Bratrych, ing.Zuzana Drhová, Mgr. Tomáš Gremlica, ing. Karel Jech, ing. Miroslav Votápek, ing. Zdeněk Tauš, Michaela Valentová, ing. Jiří Zeman
Výkonný ředitel: Pavel Činčera
Revizor: Mgr. Karel Murtinger
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Činčera, Nadace Sluníčko c/o BEZK, Malířska 6, 170 00 Praha 7, e-mail: slunicko@ecn.cz


Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků
O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada na základě vyhodnocení veřejného grantového řízení, jehož průběh podrobně upravuje grantový řád schválený a přijatý Správní radou pro dané období. O vyhlášení a podmínkách veřejného grantového řízení informuje Nadace Sluníčko na svých internetových stránkách a prostřednictvím inzerce v periodicích zaměřených na ochranu životního prostředí.
Doporučujeme se seznámit s anotacemi projektu, které Nadace Sluníčko podpořila v minulých letech. Informace o nich získáte v našich výročních zprávách, které jsou umístěny na naší střešní stránce.


Příklady projektů podpořených v letech 1998 a 1999
Energie a trvale udržitelný rozvoj obcí na Pardubicku
Č.E.S- Česká ekologická společnost, Pardubice grant 25 000 Kč
Cílem projektu bylo ukázat občanům praktické možnosti úspor energie v domech. V rámci projektu, ve spolupráci s dalšími organizacemi, byla připravena k vydání brožura "Jak žít ve shodě s přírodou",která uvádí jednoduché možnosti pro úspory energie v domácnosti. Byla distribuována do zhruba 400 domácností, 115 obcí na Pardubicku a je nabízena i dalším občanským sdružením. Pro místní občany byla v září uspořádána přednáška o zateplování střech, v budově obecního úřadu (kde je i knihovna, ordinace a kadeřnictví) byla instalována stálá expozice informačních letáčků o úsporách energie a alternativních zdrojů.
V mateřské školce byla v rámci projektu zateplena střecha a optimalizována regulace vytápění; předpokládaná roční úspora energie je zhruba 14 MWh.

Možnosti tu jsou (alternativní zdroje energie)
Klub Dětí Země v Bohumilicích, grant 25 000Kč
Projekt se skládal z více navazujících částí:
1. Pod vedením akad. architekta Aleše Brotánka byla vytvořena zimní zahrada se zelenou střechou na jižní straně budovy mateřské školky. Projekt bude pokračovat v dalších letech instalací slunečních kolektorů.
2. Pomocí ruční frézy a silikonového těsnění byla zatěsněna okna na Obecním úřadě a ve Společenském centru v Bohumilicích. V dalších asi 20 domech si zatěsnili okna občané svépomocí (dostali k dispozici frézu a těsnění za režijní cenu).
3. Dále bylo v rámci projektu uspořádáno několik osvětových akcí a besed. Byly připraveny i výstavní panely k tématu úspor energie.

Tábor pro dobrovolníky energetických brigád
Hnutí DUHA, Brno, grant 24 500 Kč
Tábor proběhl 9.-17.8.99 ve Veselí n.Moravou a měl 10 účastníků. Ubytování bylo v objektu Správy CHKO Bílé Karpaty.
V rámci projektu bylo provedeno zatěsnění oken ve 2 základních školách a jedné mateřské školce. Zatěsnění oken přinese kromě snížení tepelných ztrát také možnost lepšího vyregulování topného systému, který zřejmě nebyl správně dimenzován. Účastníci tábora si potřebné dovednosti osvojili velmi rychle a vytvořili dobrý tým. Přínosem tábora je též zvýšení zájmu veřejnosti o samostatnou instalaci těsnění. Ve Velké n. Veličkou např. probíhá zateplování domácností pod patronací radnice.

Tematické informační listy o obnovitelných zdrojích energie
EkoWatt, Praha grant 25 000 Kč
V rámci tohoto projektu bylo vytisknuto celkem 9 informačních listů po 10 000 kusech. Témata listů, zpracovaná pracovníky EkoWATTu a externími odborníky, byla tato: Sluneční energie – ohřev vody a vzduchu, Energie Slunce – výroba elektřiny, Větrná energie, Energie biomasy, Tepelná čerpadla, Kogenerace, Ekonomika, Úspory energie – tepelná ochrana budov, Energie vody. Grafické zpracování obohatily obrázky a fotodokumentace některých firem.
Oproti původnímu záměru doznal tento projekt během realizace jistých zlepšujících změn. Díky společnému projektu EkoWATTu a ČEZ, a.s. bylo vytištěno dalších 20 000 ks od každého tématu pro ČEZ, a.s. Místo 8-mi původně zamýšlených tematických dvojlistů bylo vytištěno listů 9.

Den bez aut
Děti Země, sekce za ekologicky čistou dopravu, Brno grant 25 000Kč
Akce se konala již sedmým rokem, vlastní „Den bez aut" byl pátek 5.11 a doprovodný program probíhal formou besed, výstav a cyklistických jízd v týdnu od 1.11. do 6.11.1999.
Ve městech Hodonín a Zlín byla dokonce v pátek MHD zdarma.
Zúčastnilo se celkem 62 organizací (o 16 více než v r. 98), akce proběhly ve 22 městech, bylo vydáno 29 tiskových zpráv a 91 novinových článků.


   střešní stránka