Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie


Výroční zpráva za rok 1999


Nadace SLUNÍČKO
NADACE PRO OCHRANU ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ A PODPORU OBNOVITELNÝCH ZDROJU ENERGIE


Úvod
Nadace SLUNĺČKO byla založena v r.1991 na podporu činnosti tehdy vznikajících nevládních organisací zabývajících se problémy znečištění ovzduší, ochranou přírody, úsporami energie, využitím obnovitelných zdrojů energie a pod. Financována byla a stále je převážně z prostředků pocházejících ze Švédska (The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain). Do r.1992 sídlila nadace v Praze a od listopadu 1992 sídlí v Českých Budějovicích.
V letech 1996 a 1997 a po část roku 1998 byl součástí nadace "Program energetických úspor" vedený Petrem Hlobilem, který se zaměřoval na informační a koordinační činnost zaměřenou na nevládní organizace, mezinárodní spolupráci a další programy.
Nadace SLUNĺČKO se v roce 1998 transformovala v souladu s požadavky nového zákona 227/97 Sb. Dne 11.11.1998 byla nadace zapsána do rejstříku nadací u krajského soudu v Českých Budějovicích. Nadace má jednoho stálého zaměstnance, kterým je výkonný ředitel Karel Murtinger.

Základní údaje
Jméno : Nadace SLUNÍČKO
Adresa : U cihelny 5, 370 06 České Budějovice
IČO: 41186478
Bankovní účty:
běžný účet č. 35007-544/0600
devizový účet: 01-8596001/0300 (vedený v SEK na něj přicházejí granty ze Švédska)
termínovaný vklad: 3738-35007-544/0600 (na něm je nadační jmění)


Orgány nadace
Správní rada:
Předseda : ing. Dalibor Stráský (r.č. 610318/0094)
Členové : Michaela Valentová (r.č.576011/0224)
RNDr.Mojmír Vlašín (r.č.541117/0974)
ing.Karel Jech (r.č.621218/0227)
ing.Zuzana Drhová (r.č.635724/1418)
ing.Jiří Zeman (r.č.640718/0989)
Marek Šálek (r.č.640507/1508)
ing.Aleš Máchal (r.č. 520421/068)
RNDr. Jan Piňos (r.č.601126/0926)
Výkonný ředitel : Karel Murtinger
Revizor: Miroslav Šuta (r.č.690126/2456)
Kontaktní osoba : K.Murtinger , U cihelny 5, 370 06 Č.Budějovice tel.038/7412272


Poslání nadace
Hlavním cílem nadace je podpora úsilí a činností vedoucích ke snížení emisí znečišťujících (lidem nebo životnímu prostředí škodlivých) látek do ovzduší, snižování spotřeby energie z fosilních paliv, snižování zátěže životního prostředí působeného dopravou či těžbou surovin a dalšími lidskými aktivitami. Je podporováno využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativy k fosilním palivům.
Podpora má formu poskytování finančních příspěvků – grantů na vybrané projekty (výstavy, vydávání publikací, studie, kampaně a pod.) nevládních organisací zabývajících se řešením výše uvedených problémů . Finanční prostředky jsou přidělovány zpravidla 1x ročně ve veřejném výběrovém řízení, kterého se může zúčastnit každá nevládní nezisková organizace mající sídlo na území ČR.

Činnost nadace v r.1999
Schůze správní rady
V r.1999 se konaly 2 schůze správní rady. Na schůzi dne 9.6.1999 správní rada provedla výběr projektů pro podporu v r.1999. Na schůzi dne 14.12.1999 byl schválen rozpočet a plán činnosti na r.2000.

Finance
Od dne registrace podle zákona o nadacích má nadace SLUNĺČKO nadační jmění ve výši 500000Kč.
Ze Švédska od „Swedish NGO Secretariat for Acid Rain" obdržela Nadace SLUNÍČKO částku 614144 Kč.
Celkové výdaje na vlastní činnost nadace podle účetní uzávěrky činily 248400 Kč a překračují tedy stanovený roční limit ( 40% z nadačního jmění t.j. 200000Kč) o 48400 Kč.
Překročení výdajů bylo způsobeno tím, že v r.1999 byly zaplaceny některé faktury za služby z r.1998 (účetnictví , audit) a zvýšené náklady souvisící s registrací nadace, které způsobily překročení nákladů v r.1998 se tak se promítly zčásti i do r.1999. Podle vyjádření účetního nebyla žádná možnost jak tyto náklady přesunout do dalšího roku a překročení se tak vyhnout. V rozpočtu na r.2000 byla provedena opatření ke snížení nákladů na vlastní provoz nadace a byla vytvořena určitá rezerva aby se toto překročení nákladů nemohlo opakovat.

Audit
Účetnictví Nadace SLUNÍČKO bylo v souladu s požadavkem zákona podrobeno finančnímu auditu k ověření roční účetní uzávěrky. Audit byl proveden firmou BNS v.o.s. Praha.
Výsledek auditu: „schvaluji s výhradou"
Výhrady:
1. Nadace porušila ustanovení §23, odst.3 zákona č.227/1997 Sb tím, že v průběhu roku zůstatek zvláštního zvláštního účtu u banky, který slouží k uložení peněžních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění (500000Kč) tvořily i peněžní prostředky, které součástí nadační jmění nebyly. Teprve po postupném odčerpání přebytečných peněžních prostředků odpovídá zůstatek účtu k 31.12.1999 zapsané výši nadačního jmění Toto nedopatření vzniklo tím, že na účet byl převedeny finanční prostředky ze státních dluhopisů splatných v listopadu 1998 včetně jejich výnosu. Tato chyba byla napravena. v prvním čtvrtletí r.1999
2. Nadace nedodržela pravidlo pro omezení nákladů souvisících se správou nadace, tak jak si sama stanovila v čl. 11. Statutu Nadace SLUNÍČKO. Celkové roční náklady , které mohly činit maximálně 40% nadačního jmění podle stavu k 31.12. 99 (tedy max.200000 Kč) překročila celkem o 48400 Kč t.j. více než 1,24 krát. Překročení výdajů bylo způsobeno tím, že v r.1999 byly zaplaceny některé faktury za služby z r.1998 (účetnictví , audit) a zvýšené náklady souvisící s registrací nadace, které způsobily překročení nákladů v r.1998 se tak se promítly zčásti i do r.1999. Podle vyjádření účetního nebyla žádná možnost jak tyto náklady přesunout do dalšího roku a překročení se tak vyhnout. V rozpočtu na r.2000 byla provedena opatření ke snížení nákladů na vlastní provoz nadace a byla vytvořena určitá rezerva aby se toto překročení nákladů nemohlo opakovat.
3. S vyjímkou výše uvedeného účetnictví a roční uzávěrka věrně zobrazuje majetek, závazky a finanční situace společnosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb o účetnictví a ostatními předpisy souvisejícími.


Přehled příjmů a výdajů nadace v r.1999
Výnosy
Grant od The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain 614144
Úroky z BU 641
Úroky z TV 5231
Úroky z TV (nadační jmění) 27982
Kursové zisky 2405
Výnosy celkem 650403
Vydané granty
Granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení 247800
Grant pro Program energetických úspor 202000
celkem 449800
Náklady na činnost nadace
Spotřeba kancelářského materiálu 2182
Služby 121472
Telefonní poplatky 8250
Nájemné 16800
Cestovní náhrady 4937
Hrubé mzdy 46330
Sociáální pojištění 16181
Odpisy majetku 19745
Kursové ztráty 9344
Bankovní poplatky 3159
celkem 248400
Náklady celkem 698200


Granty
a/ granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení
Nadace SLUNĺČKO v roce 1998 poskytla ve veřejném výběrovém řízení finanční podporu – granty v úhrné výši 247800 Kč celkem 10 organizacím.
Ze zaslaných závěrečných zpráv vyplývá, že všechni příjemci grantů použily peníza v souladu s podmínkami grantové smlouvy.

Souhrná tabulka projektů, které obdržely od nadace SLUNÍČKO granty v r.1999

# Název Předkladatel Ulice PSČ Místo Peníze přidělené
3 Tábor pro dobrovolníky energetických brigád Hnutí DUHA, Brno Jakubské n.7 602 00 Brno 24500
11 Tematické informační listy o obnovitelných zdrojích energie Ekowatt, Praha Bubenská 6 170 00 Praha 25000
13 Doprava v Brně-věc veřejná Nezávislé sociálně ekologické hnutí, Brno Pellicova 19 602 00 Brno 25000
15 Velká putovní výstava o energetice a alternativních zdrojích Hnutí DUHA, Brno Jakubské n.7 602 00 Brno 25000
16 Serie článků o dopravě, úsporách energie a klimatu Klub Alternativa při Děti Země, Praha Podbabská 14 160 00 Praha 23500
18 Možnosti tu jsou (alternativní zdroje energie) Klub Dětí Země v Bohumilicích Bohumilice 51 384 81 Čkyně 25000
19 Den bez aut Děti Země, sekce za ekologicky čistou dopravu Jakubské n.7 602 00 Brno 25000
22 Úspory energie na Děčínském venkově Sdružení SLUNEČNICE, Stará Oleška Stoliční 1203/2 405 02 Děčín 25000
25 Atlas instalací obnovitelných zdrojů energie- region jižní Morava 55/14 ZO ČSOP Veverka, Veverská Bitýška Nábřežní 475 666 74 Veverská Bítýška 25000
26 Energetické štítky ROSA, Č.B. Krajinská 18 370 01Č.Budějovice 24800
10 projektů 247800


Podrobnější údaje o podpořených projektech
Tábor pro dobrovolníky energetických brigád
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, Brno
Činnost:
Tábor proběhl 9.-17.8.99 ve Veselí n.Moravou a měl 10 účastníků. Ubytování bylo v objektu Správy CHKO Bílé Karpaty.
V rámci projektu bylo provedeno zatěsnění oken ve 2 základních školách a jedné mateřské školce. Zatěsnění oken přinese kromě snížení tepelných ztrát také možnost lepšího vyregulování topného systému, který zřejmě nebyl správně dimenzován. Účastníci tábora si potřebné dovednosti osvojili velmi rychle a vytvořili dobrý tým. Přínosem tábora je též zvýšení zájmu veřejnosti o samostatnou instalaci těsnění. Ve Velké n. Veličkou např. probíhá zateplování domácností pod patronací radnice.

Finance:

mzdy 8370 Kč
ubytování 1300
strava 2836
poštovné 1632
telefon 1647
cestovné 8717
celkem 24530

Tematické informační listy o obnovitelných zdrojích energie
Jiří Beranovský, Ekowatt, Praha

Činnost:
V rámci tohoto projektu bylo vytisknuto celkem 9 informačních listů po 10 000 kusech. Témata listů byla zpracována pracovníky EkoWATTu a externími odborníky: Sluneční energie – ohřev vody a vzduchu, Energie Slunce – výroba elektřiny, Větrná energie, Energie biomasy, Tepelná čerpadla, Kogenerace, Ekonomika, Úspory energie – tepelná ochrana budov, Energie vody. Grafické zpracování obohatily obrázky a fotodokumentace některých firem.
Oproti původnímu záměru doznal tento projekt během realizace jistých zlepšujících změn. Díky společnému projektu EkoWATTu a ČEZ, a.s. bylo vytištěno dalších 20 000 ks od každého tématu pro ČEZ, a.s. Místo 8-mi původně zamýšlených tematických dvojlistů bylo vytištěno listů 9.

Finance:
Grant byl použit na úhradu čáásti nákladů na tisk.

Doprava v Brně-věc veřejná
Milan Štefanec,Nezávislé sociálně ekologické hnutí, Brno
Activity report:
Tato akce se konala již sedmým rokem, vlastní Den byl pátek 5.11 a doprovodný program probíhal formou besed, výstav, cyklistických jízd a pod. v týdnu od 1.11. do 6.11.1999.
Ve městech Hodonín a Zlín byla dokonce v pátek MHD zdarma. Zúčastnilo se celkem 62 organizací (o 16 více než v r.98), akce proběhly ve 22 městech, bylo vydáno 29 tiskových zpráv a počet novinových článků o této akci dostoupil čísla 191.

Financial report:
Převážná část peněz od Nadace SLUNÍČKO byla použita na mzdu koordinátora.

Velká putovní výstava o energetice a alternativních zdrojích
Hnutí DUHA, Brno
Activity report:
Výstava byla zahájena v Brně na Jakubském náměstí 15.11.99 za přítomnosti novinářů a televize. Dosud navšívila tato města: Olomouc, Uherské Hradiště, Holešov, Rožnov pod Radhoštěm, Veselí na Moravě a Ostravu. Měla by navštívit ještě asi 40 měst v ČR. Výstavu shlédlo denně v průměru 50 lidí. Výstava je umístěna ve stanu (v zimním období ve vhodných vnitřních prostorách). Cílem výstavy je přinést občanům informace o současných trendech v energetice, jejich dopadech na životní prostředí a možných alternativách. Výstava má následující tematické okruhy (panely):
1. Současná energetika
2. Úspory energie
3.Alternativní zdroje energie
4. Informace o aktivitách hnutí DUHA
5. Panel s doplňkovými informacemi (použitá literatura, sponzoři a pod.)

Výstava je doplněna exponáty (okno s těsněním, 2 druhy solárních kolektorů,fotovoltaický panel s čerpadlem).

Finance:
mzda M.Nolčové 8292
nájem 3612
opravy auta 5234
kopírování 192
laminace 8600
celkem 25930

(poznámka 930Kč bylo zjevně zaplaceno z jiných prostředků!)

Serie článků o dopravě, úsporách energie a klimatu v Alternativě-časopisu pro ekologii a jiné cesty
Martin Skalský, Klub Alternativa při Děti Země, Praha
Činnost:
Původní cíl, vydat 6 čísel časopisu ALTERNATIVA, se nepodařilo naplnit; dosud byla vydána jen 2 čísla. Další 4 čísla budou vydána později (přibližně do poloviny r.2000).

Finance:

Tisk 11190
telefony a poštovné 10306
cestovné 2000
celkem 23500

Možnosti tu jsou (alternativní zdroje energie)
Pavla Vintrová, Klub Dětí Země v Bohumilicích
Činnost:
Projekt se skládal z více navazujících částí:
1. Vybudování zimní zahrady u mateřské školky
Pod vedením akad.architekta Aleše Brotánka byla vytvořena zimní zahrada se zelenou střechou na jižní straně budovy (viz nákresy a technická zpráva v příloze).
Projekt bude pokračovat v dalším roce.
2. Těsnění oken na dalších budovách
Pomocí ruční frézy a silikonového těsnění byla zatěsněna okna na Obecním úřadě a ve Společenském centru v Bohumilicích. V dalších asi 20 domech si zatěsnili okna občané svépomocí (dostali k dispozici frézu a těsnění za režijní cenu).
3. Nadále funguje 2 dny v týdnu informační centrum na obecním úřadě a jedná se o možnosti využití reprezentativních prostor ve Vimperském zámku pro informační centrum a výstavu.
4. Ekovýchova
Návštěvy škol, které již zhlédly výstavu, beseda s J.Petrlíkem, pracovní listy pro děti.
5. Informační kampaň - znečišťováání ovzduší nesprávným vytápěním.
6. Využití pilotního projektu
Seznamování učitelů a dalších lidí s opatřeními pro úspory energie a využití sluneční energie v mateřské školce. Tento projekt byl též představen na tiskové konferenci ministrů školství a ŽP.
6. Vytvoření knihovničky zaměřené na úspory energie, alternativní zdroje a znečištění ovzduší.
7. Vytvoření dalších panelů putovní výstavy.

Finance:

Mzda 6925
Mater. na výstav.panely 3898
Vzduchotechnika do zim. zahrady 14177
celkem 25000

Den bez aut
Miroslav Patrik, Děti Země, sekce za ekologicky čistou dopravu, Brno
Activity report:
Tato akce se konala již sedmým rokem, vlastní Den byl pátek 5.11 a doprovodný program probíhal formou besed, výstav, cyklistických jízd a pod. v týdnu od 1.11. do 6.11.1999. Ve městech Hodonín a Zlín byla dokonce v pátek MHD zdarma. Zůčastnilo se celkem 62 organizací (o 16 více než v r.98), akce proběhly ve 22 městech, bylo vydáno 29 tiskových zpráv a počet novinových článků o této akci dostoupil čísla 191.

finance:

mzda koordinátora 14000
cestovné 1000
nájem za před.míst. 2000
telefon 2000
fotografie, kopírování a pod. 6000
celkem 25000

Úspory energie na Děčínském venkově
Sdružení SLUNEČNICE, Stará Oleška
Činnost:
V rámci pilotního projektu byl zhotoven energetický audit budovy ÚSP Stará Oleška. Audit konstatuje, že způsob vytápění, stav oken a zacházení s energií jsou naprosto nevyhovující Jako nejdůležitější navrhuje úplnou změnu topného média (z dosavadního ztrátového elektrického vytápění na kvalitní kotel na uhlí) a utěsnění nebo výměnu oken, která jsou v katastrofálním stavu.
Návratnost navrhovaných investic u změny topného média (1 720 000,- Kč) je zhruba 5 let.

První kroky k financování úsporných úprav
O výsledcích auditu, možnostech realizace a financování opatření navržených v auditu jsem v listopadu jednal se zástupcem zřizovatele ÚSP Stará Oleška -přednostou Okresního úřadu vDěčíně Ing. Jiřím Benediktem. Projektu je velmi nakloněn, vsoučasné době přislíbil na výměnu oken částku 800.000,- Kč.

Osvětová kampaň v obcích a ve školách
V prvním pol.2000 budou besedy v obcích Huntířov, Stará Oleška a Dobrná, Krásná Lípa, Česká Kamenice, Choratice, Malšovice a se studenty Střední integrované školy v Děčíně, kde o ně projevili zájem pedagogové. Besedy bude provázet výstava O globálním oteplování, zapůjčená z pobočky Dětí Země v Litoměřicích a výstavy o odpadech a dioxinech, zapůjčené od Dětí Země Praha.

Informační a osvětové materiály pro veřejnost
Ve spolupráci spražskou pobočkou Dětí Země jsme vytvořili sérii skládaček zaměřených na odpady. Vedle ní budou pro veřejnost a pro školy kdispozici brožurky a publikace dalších organizací, o kterých se domníváme, že jsou vhodné pro celkový přehled a získání dostatečných vědomostí o eliminaci odpadů a energetických ztrát, především vdomácnostech, na pracovištích, ve školách..

4.3.2000 zorganizovaly Děti Země Děčín 1. ročník folkového festiválku „Kamenická Petka" v Domě kultury v České Kamenici. Festival je zaměřen na negativity zahlcení trhu plastovými obaly, na separaci plastů, způsob jejich likvidace; hlavní důraz je kladen na minimalizaci používání plastových obalů a vyhledávání náhradních řešení .

Finance:

kopírování 1806
tisk 8864
publikace 7197
poštovné 102
fotopráce 2264
výlep plakátů 4767
celkem 25000

Atlas instalací obnovitelných zdrojů energie- region jižní Morava
Zdeněk Tauš, 55/14 ZO ČSOP Veverka, Veverská Bitýška
Činnost:
Projekt se zpozdil (na požadavek nadace Partnerství byla rozšířena mapovaná oblast), v současné době stále probíhá a bude pravděpodobně ukončen koncem dubna 2000.
Zatím je tedy k dispozici jen průběžná zpráva. Hromadné rozesílání dopisů provozovatelům bylo již dokončeno a v současné době se postupně navštěvují jednotlivé lokality.
Dosavadní výsledky:
MVE - informace o umístění a provozovatelích získány od okresních úřadů; z oblasti Brno - venkov, nejsou k dispozici jména provozovatelů
Biomasa- databáze zdrojů od ČHMU a z okresních úřadů Solární kolektory - podařilo se získat informace jen od některých firem, do atlasu byly vybrány jen větší a zajímavé instalace.
Fotovoltaika- je několik instalací ale jejich zveřejnění je problematické kvůli nebezpečí krádeže. (O tempora, O mores !!!)
Větrné elektrárny- zatím jsou zmapovány 3 v blízkém okolí Brna

Finance:
Zatím nebylo z příspěvku Nadace SLUNÍČKO utraceno nic, protože je určen až na položky v závěru projektu (grafické práce, tisk).

Energetické štítky
ROSA , Č.Budějovice
činnost:
Projekt dosud probíhá, protože se nepodařilo všechny finanční prostředky získat v předpokládaných termínech. V současné době je hotova obsahová část projektu, včetně makety letáku ; před zveřejněním je elektronická verze http://www.ecn.cz/rosa.
Zbývá leták vytisknout a distribuovat.

Finance:

mzdy 19600
nájem prostor (část) 5200
celkem 24800


   střešní stránka