Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie


Výroční zpráva za rok 2001

Nadace SLUNÍČKO

NADACE PRO OCHRANU ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ A PODPORU

OBNOVITELNÝCH ZDROJů ENERGIE

Úvod

Nadace SLUNĺČKO byla založena v r. 1991 na podporu činnosti tehdy vznikajících nevládních organizací zabývajících se problémy znečištění ovzduší, ochranou přírody, úsporami energie, využitím obnovitelných zdrojů energie a pod. Financována byla a stále je převážně z prostředků pocházejících ze Švédska (The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain).

Do r. 1992 sídlila nadace v Praze a od listopadu 1992 sídlí v Českých Budějovicích.

V letech 1996 a 1997 a po část roku 1998 byl součástí nadace "Program energetických úspor" vedený Petrem Hlobilem, který se zaměřoval na informační a koordinační činnost zaměřenou na nevládní organizace, mezinárodní spolupráci a další programy .

Nadace SLUNĺČKO se v roce 1998 transformovala v souladu s požadavky nového zákona 227/97 Sb. Dne 11. 11. 1998 byla nadace zapsána do rejstříku nadací u krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nadace měla v roce 2001 jednoho stálého zaměstnance (pracoval formou dodávky služeb), kterým byl výkonný ředitel Mgr. Pavel Činčera.

Základní údaje

Jméno : Nadace SLUNÍČKO
Adresa : c/o BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7
IČO:
41186478
Bankovní účty:

Orgány nadace

Správní rada:

Předseda : ing. Dalibor Stráský
Členové : Mgr. Václav Bratrych, ing. Zuzana Drhová, Mgr. Tomáš Gremlica, ing. Karel Jech, ing. Aleš Máchal, Michaela Valentová, RNDr. Mojmír Vlašín, ing. Jiří Zeman.
Výkonný ředitel : Mgr. Pavel Činčera
Revizor: Mgr. Karel Murtinger

Kontaktní osoba:

Pavel Činčera, BEZK, Malířská 6, 170 00 Praha 7, tel.: 02/33381546, email: pavel.cincera@ecn.cz  nebo slunicko@ecn.cz.

Poslání nadace

Hlavním cílem nadace je podpora úsilí a činností vedoucích ke snížení emisí znečišťujících (lidem nebo životnímu prostředí škodlivých) látek do ovzduší, snižování spotřeby energie z fosilních paliv, snižování zátěže životního prostředí působeného dopravou či těžbou surovin a dalšími lidskými aktivitami. Nadace podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie jako alternativy k fosilním palivům.

Podpora má formu poskytování finančních příspěvků – grantů na vybrané projekty (výstavy, vydávání publikací, studie, kampaně a pod.) nevládních organizací zabývajících se řešením výše uvedených problémů. Finanční prostředky jsou přidělovány zpravidla 1x ročně ve veřejném výběrovém řízení, kterého se může zúčastnit každá nevládní nezisková organizace mající sídlo na území ČR.

 

Činnost nadace v r.2001

Schůze správní rady

V r. 2001 se konaly 4 schůze správní rady. Na schůzi 8. 1. 2001 proběhlo částečné předání agendy mezi starým a novým ředitelem nadace, rozhodnutí o odprodeji starého počítače Karlu Murtingerovi, rozhodnutí o zřízení stránek Nadace Sluníčko na internetu v nové podobě, o nových formulářích a postupech žádání o grant a návrhy na změny Správní rady (byl přijat Václav Bratrych). Na jednání 30.5. 2001 (proběhlo s pomocí internetu) byl schválen hospodářský výsledek roku 2000 a hospodaření nadace. Na schůzi dne 12. 7. 2001 správní vybrala projekty k podpoře a vzala na vědomí výsledek konkursu Nadačního investičního fondu.(NIF). Na jednání 25.10. 2001 (proběhlo s pomocí internetu) Správní rada přijala nového člena Mgr. Tomáše Gremlicu a schválila přesun sídla nadace do Prahy. Správní rada schválila Mgr. Karla Murtingera jako revizora nadace. Nadace vzala na vědomí rezignaci Marka Šálka a Jana Piňose na členství ve Správní radě.

Finance

Od dne registrace podle zákona o nadacích má nadace SLUNĺČKO nadační jmění ve výši

500 000,-Kč.

Ze Švédska od ”Swedish NGO Secretariat for Acid Rain” obdržela Nadace SLUNÍČKO částku 100 000 SEK.

Nadace dosáhla za rok 2001 zisku 11 380,53 Kč a náklady na její hospodaření nepřesáhly hranici určenou stanovami (40 % nadačního jmění).

Audit

Účetnictví Nadace SLUNÍČKO bylo v souladu s požadavkem zákona podrobeno finančnímu auditu k ověření roční účetní uzávěrky. Audit byl proveden firmou BNS v.o.s. Praha.

Výsledek auditu: ”schvaluji bez výhrad”

 

Přehled příjmů a výdajů nadace v r. 2001

Výnosy

Grant od The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain

359700.00

Úroky z BU

660.20

Úroky z TV

-

Úroky z TV (nadační jmění)

19831.48

Kursové zisky

-

Prodej majetku

11000.00

Celkem

391191.68

Náklady

 

 

Vydané granty

 

Granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení

234000.00

Grant pro Centrum pro dopravu a energetiku

-

Celkem vydané granty

234000.00

 

 

Náklady na činnost nadace

 

Služby

124663.60

Telefonní poplatky

-

Nájemné vč.telefonních poplatků

16863.00

Cestovní náhrady

948.00

Hrubé mzdy

-

Sociální pojištění

-

Odpisy majetku

-

Kursové ztráty

1368.25

Bankovní poplatky

1968.27

Haléřová vyrovnání

0.03

Celkem náklady nadace

145811.12

 

 

Náklady celkem

379811.15

 

 

Zisk

11380.53

 

Granty

a/ granty přidělené ve veřejném výběrovém řízení

Nadace SLUNĺČKO v roce 2001 poskytla ve veřejném výběrovém řízení finanční podporu – granty v úhrnné výši 234 000,- Kč celkem 7 organizacím.

Ze zaslaných závěrečných zpráv vyplývá, že všichni příjemci grantů použili peníze v souladu s podmínkami grantové smlouvy. O něco nižší rozdělená částka oproti loňskému roku byla způsobena 3 faktory: 1) nižší podporou ze Švédska; 2) odmítnutím grantu jednou z vybraných organizací - Slunečnice Ústí nad Labem; 3) následkem odmítnutí již nebylo možné prostředky přidělit, ani podmínečně vybraným organizacím. Prostředky byly převedeny do dalšího roku.

 

Souhrnná tabulka projektů, které obdržely od nadace SLUNÍČKO granty v r.2001

Číslo projektu

Název

Předkladatel

Peníze přidělené (Kč)

3/01

Úspory energie v CHKO Český Kras

Děti Země - klub Zeměkoulení

35 000,00 Kč

10/01

Slunce pro ústí nad Labem

Přátelé přírody - Občanská společnost

35 000,00 Kč

38/01

Informační materiály o klimatických změnách

Hnutí Duha - Přátelé Země ČR

35 000,00 Kč

30/01

Obnova a zpřístupnění malé vodní elektrárny Stupník

Alternativa pro venkov

35 000,00 Kč

28/01

Výstava Ekodoteky 2001

Gabreta NKK

29 500,00 Kč

39/01

putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo-šetrná energie pro každého"

Hnutí Duha

35 000,00 Kč

19/01

Na správných kolech (výchova k udržitelné dopravě)

Středisko ekologické výchovy Ametyst

29 500,00 Kč

Celkem

 

 

234 000,00 Kč

 

b/ grant přidělený jako podpora Centru pro dopravu a energetiku (50 000 SEK): 168 000,-Kč

- tento grant byl udělen v roce 2001, ale vyplacen až začátkem roku 2002. Příčinou byla opožděná platba od švédského sponzora.

 

Realizované projekty - stručný popis

 

3/01 Úspory energie v CHKO Český Kras

Děti Země - klub Zeměkoulení 35 000,00 Kč

Obsahem projektu byl letní tábor zaměřený na energetické úspory v koleji Sv. Jan pod Skalou. Součástí byla dále výstava o úsporách energie a alternativních energetických zdrojích a průzkum možností energetických úspor v obcích v okolí. Dále organizace zahájila ekovýchovnou činnost v Berouně, kde otevřela i ekovýchovné centrum, v němž bude propagovat úspory energie a alternativní energetické zdroje.

10/01 Slunce pro ústí nad Labem

Přátelé přírody - Občanská společnost 35 000,00 Kč

Obsahem projektu byla výstava propagující alternativní energetické zdroje (Slunce pro Ústí), letáky (5tisíc kusů) propagující obnovitelné zdroje energie a beseda v Domě občanské společnosti navštívená především studenty ŽP UJEP.

38/01 Informační materiály o klimatických změnách

Hnutí Duha - Přátelé Země ČR 35 000,00 Kč

Informační materiály byly z poloviny vydány před konferencí o klimatu v Bonnu. Zabývaly se významem bonnské konference v rámci klimatických jednání, ekonomickými důsledky ratifikace Kjótského protokolu a možnostmi ČR přispět k úspěchu vyjednávání. Sada materiálů byla distribuována novinářům. Další materiál, který HD vydalo se zabýval porovnáním emisí CO2 u států využívajících jadernou energetiku a nevyužívajících jadernou energetiku. Tento materiál HD distribuovalo mezi účastníky konference.

Letáky byly také rozeslány na 500 vybraných škol.

30/01 Obnova a zpřístupnění malé vodní elektrárny Stupník

Alternativa pro venkov 35 000,00 Kč

Obsahem projektu je přispět k obnovení malé vodní elektrárny Stupník. Její součástí bude také permanentní výstava o alternativních energetických zdrojích. Z grantu Nadace Sluníčko bylo nakoupeno pracovní nářadí a potřebný materiál k obnově jezu, přívodního kanálu a strojovny a stavidel.

28/01 Výstava Ekodoteky 2001

Gabreta NKK 29 500,00 Kč

S pomocí 11 studentů biologické fakulty Jihočeské univerzity byla realizována výstava zaměřená na problematiku dopravy. Celkem 15 panelů shlédlo 775 lidí (z toho 630 žáků z 35 školních tříd). Výstava byla otvírána slavnostní vernisáží za účasti 30 lidí a zástupců univerzity, vědecké obce a města. Každý den byli na výstavě dva průvodci, kteří poskytovali výklad. Výstavu doprovázel sborník v nákladu 100 ks rozeslaný školám a knihovnám v Č. Budějovicích. Přínosem výstavy jsou i přímé kontakty na učitele, s nimiž bude organizace dále pracovat.

39/01 putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo-šetrná energie pro každého"

Hnutí Duha 35 000,00 Kč

Tradiční výstava tentokrát obsahovala 26 panelů. Byla přepracována a aktualizována. Navštívila 20 měst. Byla doplněna i trojrozměrnými exponáty - 2 fotovoltatické panely, solární panel vyrobený svépomocí a okno s nainstalovaným silikonovým těsněním. Výstava byla vystavena i ve vstupní hale Magistrátu Hradce Králové. V Jeseníku byla vystavena ve škole, kde proběhla i přednáška.

19/01 Na správných kolech (výchova k udržitelné dopravě)

Středisko ekologické výchovy Ametyst 29 500,00 Kč

V rámci projektu naší lektoři připravili pět programů ekologické výchovy s dopravní tématikou:

1) “Nejezdit na budoucnost” zaměřenému na energetickou a ekologickou náročnost jednotlivých druhů dopravy;

2) “Kam se valej …” - o vlivu emisí z dopravy na životní prostředí a lidské zdraví;

3) “Na správných kolech” - simulační hra o plánování nové komunikace ve městě;

4) “Z dějin MHD v Plzni” - o významu veřejné dopravy;

5) “Člověče, doprav se!” - variace na známou společenskou hru.

Pedagogům byly představeny na semináři v září 2001.

Byla zorganizována výstava ke Dni bez aut a cyklo jízda (30 účastníků).

 

CENTRUM PRO DOPRAVU A ENERGETIKU

PROGRAM CAPACITY BUILDING

AKTIVITY V OBLASTI DOPRAVY

Změny státního rozpočtu a rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2002

Ve spolupráci s Českým a Slovenským dopravním klubem a Hnutím DUHA/Friends of the Earth CR jsme zpracovali “zelené” pozměňovací návrhy k energetické a dopravní kapitole státního rozpočtu a k rozpočtu SFDI na rok 2002. Materiály jsme zaslali všem poslancům, vybraným poslancům byly pak prezentován na osobních schůzkách. Podařilo se nám rozhýbat k aktivnímu lobbyingu i další spřízněné zájmové skupiny - zástupce výrobců kolejových vozidel a operátorů v kombinované dopravě. Zatímco naše návrhy k rozpočtu SFDI a k energetické části státního rozpočtu poslanci odmítli, v dopravní části státního rozpočtu se nám podařilo dosáhnout přesunu 100 mil. Kč ve prospěch nákupu kontejnerových vozů pro nákladní železniční dopravu. Jedná se o první případ, kdy se nevládním organizacím podařilo dosáhnout změny rozpočtu Ministerstva dopravy.

Poradenství - strategie vedení dopravních kampaní

Během celého roku jsme poskytli konzultace různého rozsahu celé řadě organizací, pomoc některým z nich bude pokračovat i v tomto roce.

Den Země 2001

V rámci kampaně Den Země jsme v dubnu 2001 pořádali sérii akcí pro veřejnost, zaměřených na možnosti ekologické dopravy coby nástroje ke snížení energetické náročnosti dopravy a emisí CO2. Jednalo se zejména o výstavu “Ve městě s autem”, jejíž výrobu jsme pokryli z jiných zdrojů (Tides Foundation), vydání letáku a brožurky doprovázející výstavu, a pořádání první pražské cyklojízdy. Tato cyklojízdda se stala pravidelnou událostí a opakuje se každý měsíc, její organizace postupně přešla na jiné občanské sdružení a skupinu dobrovolníků.

Výstava “Ve městě s autem” - putování výstavy

Výstava “Ve městě s autem” byla od dubna 2001 vystavena zatím ještě třikrát. Poprvé ve Stanu pro život Dětí Země jako součást jiné výstavy zaměřené na dopravu, poté ve veřejné ekologické knihovně sdružení Vita v Ostravě a v ekologickém středisku Zelený bod v Ostravě. Její návštěvnost a zájem návštěvníků o téma - problémy s automobilovou dopravou ve městě a možnosti jejich řešení - je vysoký.

Dálnice D3

V minulém roce jsme ještě zajišťovali pro koalici občanských iniciativ vystupujících proti stavbě dálnice D3 provoz internetových stránek. V letošním roce zainteresované NGO převzaly i tuto činnost a kampaň proti D3, jejímuž rozjezdu CDE významně napomohlo, se tak již stala na nás zcela nezávislou.

Publikace:

1. Mezinárodní smlouvy v dopravě

Připravili jsme brožuru o mezinárodních smlouvách v dopravě, kterými je Česká republika vázána. Mezinárodní závazky ČR často slouží jako zástěrka pro zdůvodňování environmentálně problematických projektů dopravní infrastruktury. Proto si od vydání této brožury, které předpokládáme v prvním čtvrtletí roku 2002, slibujeme zlepšení informovanosti o skutečném rozsahu závazků ČR plynoucích z těchto smluv.

 

2. Řízení poptávky po dopravě

Připravili jsme publikaci, která shrnuje zahraniční poznatky o indukované a redukované dopravě, představuje koncept řízení poptávky po dopravě a představuje 21 případových studií úspěšného řízení poptávky z evropských a amerických měst. Tuto publikaci vydáme během 1. čtvrtletí 2002 a budeme ji distribuovat mezi odborníky z oblasti dopravního plánování. Její vydání bude doprovázet seminář o řízení poptávky, na který pozveme odborníky ze zahraničí, kteří mají v oblasti bohaté zkušenosti.

AKTIVITY V OBLASTI ENERGETIKY

Případové studie

Z poskytnutých materiálů od ekologického institutu Veronica a sdružení Calla byly napsány dvě případové studie o alternativní energetice. První z nich je o instalaci solárních kolektorů v obci Hostětín, druhá o databázi energetických zařízení využívajících obnovitelné zdroje. Tyto studie byly zaslány do ústředí organizace INFORSE Europe do Dánska, jehož členem je i Centrum pro dopravu a energetiku. Společně s dalšími energetickými studiemi jsou umístěny na internetu a slouží tak jako referenční příklady pro nevládní či jiné zainteresované organizace.

Příprava solární koncepce

Centrum pro dopravu a energetiku se podílelo spolu s Alternativou pro venkov na počátečních přípravách a organizaci projektu s názvem “Příprava solární koncepce”. Cílem projektu je vytvořit koncepci, na jejímž základě se následně prosadí zjednodušené financování solárních systémů na ohřev TUV.

Internet

V uplynulém roce se částečně aktualizovala energetická webovská stránka umístěna na Econnectu.

Semináře

Během minulého roku se Centrum pro dopravu a energetiku účastnilo rovněž dvou seminářů, v Dánsku a Maďarsku, zaměřených na obnovitelné zdroje energie.

 

MEZIOBOROVé AKTIVITY

Adresář nevládních organizací Komu, kam, proč?

V lednu jsme vydali aktualizované 7. vydání tohoto adresáře, který obsahuje kontaktní údaje na více než 110 nevládních organizací v oblasti ochrany životního prostředí působících na národní, regionální i místní úrovni.

Poštovní rozesílka

V rámci této služby českým nevládním organizacím jsme v roce 2001 rozeslali pět zásilek na 80 adres. Jejich obsahem byla jak periodika, která rozesíláme pravidelně (Acid News, Zprávy ze Sevenu, Bezjaderný region, Hlas Země), tak i jednorázové publikace (Atlas instalací obnovitelných zdrojů energie, brožura k výstavě Ve městě s autem, několik energetických brožur a studií, Katalog firem v oblasti obnovitelných zdrojů energie), letáky, petiční archy apod. Materiály, které jsme rozeslali, vydalo devět organizací.

 


   střešní stránka